ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาดัชนี Diabetes risk score
นักวิจัย : วิชัย เอกพลากร , Wichai Aekphakorn , คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน , Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center
คำค้น : Health Prevention and Control , Health Service systems , Diabetes Mellitus , การป้องกันและควบคุมโรค , ระบบบริการสุขภาพ , เบาหวาน , การบริการสาธารณสุข , Diabetes risk score , โรคเบาหวาน , ดัชนี Diabetes risk score
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : DOWNLOAD FULLTEXT[THAI]/fullt/res/hs1371.zip , http://hdl.handle.net/11228/1650 , WK810 ว539พ 2548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาพัฒนาดัชนี Diabetes risk score

ชื่องานวิจัย พัฒนาดัชนี Diabetes risk scoreชื่อผู้วิจัย วิชัย เอกพลากรแหล่งทุน สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพปีที่พิมพ์ 2548บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินความเสี่ยงต่อเกิดเบาหวาน จากแบบสอบถามและการวัดดัชนีความอ้วน ใช้ข้อมูลการศึกษาทางระบาดวิทยาในกลุ่มพนักงานไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EGAT study) ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเบาหวานและการให้คะแนนตามปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อการเกิดโรค การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย logistic regression และใช้สัมประสิทธิ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมาพัฒนาคะแนนความเสี่ยง และทดสอบความสามารถในการทำนายของคะแนนความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์ receiver operating characteristic curve (ROC) และการคำนวณพื้นที่โค้ง (Area under curve, AUC) ผลการศึกษากลุ่มศึกษาพนักงานเมื่อเริ่มต้นการศึกษาในปี 2548 ผู้ไม่มีภาวะเบาหวาน 2677 คน จากการติดตามเป็นเวลา 12 พบมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เกิดขึ้น 361 คน การวิเคราะห์พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญคือ อายุ เพศ โรคความดันเลือดสูง ประวัติเบาหวานของคนใดคนหนึ่งในครอบครัวได้แก่ พ่อ, แม่, พี่ หรือน้อง, ดัชนีความอ้วน BMI มาก และอ้วนลงพุง เมื่อพัฒนาเป็นน้ำหนักคะแนนของปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ปัจจัย คะแนน--------------------------------------------------------------------------------------------------- อายุ 34-39 0 40-44 0 45-49 1 ≥50 2 เพศ หญิง 0 ผู้ชาย 2 ดัชนีมวลกาย (นน.ตัว กก. / ความสูง เมตร2) <23 0 23-<27.5 3 ≥27.5 5 ความยาวเส้นรอบเอว <90 ซม. (ผู้ชาย) และ <80 ซม. (ผู้หญิง) 0 ≥90 ซม. (ผู้ชาย) และ ≥80 ซม. (ผู้หญิง) 2 เป็นโรคความดันเลือดสูง ไม่เป็นเป็นโรคความดันเลือดสูง เป็นโรคความดันเลือดสูง (>140/90 มม.ปรอท หรือรักษาความดันเลือดสูงอยู่) 2 ประวัติเบาหวานในพ่อแม่ พี่น้อง ไม่มีประวัติ มีประวัติ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับผลรวมคะแนนที่ได้แปลผลดังนี้ผลคะแนนรวม ความเสี่ยงต่อเบาหวานใน 12 ปี< = 2 < 5 %3 – 5 5 – 10 %6 – 8 11 – 20 %9 – 10 21 – 30 %> = 11 > 30 %------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พบว่าคะแนนรวมนี้จะอยู่ระหว่าง 0 – 22 โดยที่คะแนนรวมเท่ากับ 6 จะมีความไว (sensitivity) ในการทำนายผล 76.5 % และมีความจำเพาะ (specificity) 60.2 % โดยสรุปการศึกษานี้ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานในอนาคตที่อาศัยข้อมูลประวัติจากแบบสอบถามและการวัดดัชนีความอ้วน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเก็บได้จากการสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย ซึ่งสามารถทำได้ในการสำรวจภาวะทางสุขภาพทั่วไป โดยไม่ต้องอาศัยการตรวจเลือด ได้ผลอย่างมีความถูกต้องในเกณฑ์ที่ดี จึงเป็นเครื่องมือที่ง่ายเหมาะกับการใช้ในการสถานบริการระดับปฐมภูมิ รวมทั้งการประเมินด้วยตนเองของประชาชน นอกจากนี้ในการสำรวจภาวะสุขภาพของประชาชนวัยกลางคนทั่วไปควรมีการถามประวัติที่เกี่ยวข้องและมีการวัด BMI และเส้นรอบวงเอวเพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวานต่อไป

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

บรรณานุกรม :