ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , Situation Analysis on Service Delivery of Health Centers under Local Administration Organization
นักวิจัย : โกวิทย์ พวงงาม , ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล , ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ , ทัศนีย์ บัวคำ , สุวรรณา มานะโรจนานนท์
คำค้น : บริการสาธารณสุข , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : hs2041 , http://hdl.handle.net/11228/3797 , W84 ก952ก 2556 , 54-042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขที่จัดตั้งโดย อปท. และศึกษาแนวทางการดำเนินงานการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท. เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพในการพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ วัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการศึกษาความร่วมมือในการจัดระบบสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการจัดระบบการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับอำเภอ สสอ./รพช. และ สสจ. ในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยนำเสนอเป็นกรณีศึกษาศูนย์บริการสาธารณสุขแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทเทศบาล และประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ 3 บทสรุปผลการศึกษา และการสังเคราะห์ผลการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยแบ่งผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ วัตถุประสงค์ที่ 1 สรุปผลการศึกษาและสังเคราะห์ผลการศึกษา ในแต่ละประเด็น ดังนี้ (1) การจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขที่จัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) (2) การบริหารงานของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งโดย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) การดำเนินงานสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข วัตถุประสงค์ที่ 2 สรุปผลการศึกษาและสังเคราะห์ผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ดังนี้ (1) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานด้านบริการสุขภาพ (2) ความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดท้องถิ่นอื่นๆ และ (3) หน่วยบริการสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่ วัตถุประสงค์ที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สรุปข้อมูลเชิงคุณภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด - สรุปข้อมูลเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้ (1) ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :