ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ความรู้ด้านการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพไปสู่การปฏิบัติระดับนโยบายสาธารณะ , Review and Synthesis of Health Research Translation : Concept and its Application
นักวิจัย : ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ , ธีระ วรธนารัตน์
คำค้น : นโยบายสาธารณะ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1796 , http://hdl.handle.net/11228/3123 , WA540 ภ373ก 2554 , 54-002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระแสโลกาภิวัฒน์ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาของสังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในประเทศ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึงระบบสาธารณสุข แต่ละประเทศได้มีการเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตนเอง เช่น การเพิ่มการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดที่จะหาทางขยายผลไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกการพัฒนาในระดับนโยบายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และประชาคมโลกไปพร้อมกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงทุนในการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความหลากหลาย และผลผลิต ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ นั้นบ้างก็ได้รับการรวบรวมในระดับสถาบัน ณ แหล่งทุน สถาบันการศึกษา หรือที่อื่นๆ อย่างกระจัดกระจาย และไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่หรือทันเหตุการณ์ จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการริเริ่มของแหล่งทุนต่างๆ ในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน ช่องว่างของการแปรองค์ความรู้ที่ีได้จากการศึกษาวิจัยสู่การปฏิบัติระดับสาธารณะนั้น ยังคงเป็นคำถามสำคัญของประเทศ และสังคมโลก เพื่อจะไขข้อข้องใจที่ว่า เหตุใดผลงานศึกษาวิจัยบางชิ้น จึงสามารถนำไปต่อยอดปฏิบัติในระดับสาธารณะ ทั้ง ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้ แต่ผลงานศึกษาวิจัยอีกจำนวนมากที่ทำเสร็จแล้วก็ได้รับการเปรียบเปรยว่าถูกนำไปแขวนไว้บนหิ้งซึ่งบางส่วนคงเป็นเหตุผลในเชิงคุณภาพของผลงาน แต่บางส่วนที่ีมีคุณภาพดีแต่ยังไม่ได้รับการนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ข้อเสนอโครงการศึกษาองค์ความรู้ด้านการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพด้านการป้องกันไปสู่การปฏิบัติในระดับนโยบายสาธารณะ จึงได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพด้านการป้องกันไปสู่การปฏิบัติในระดับนโยบายสาธารณะ โดยทำการเปรียบเทียบบทเรียนในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยหวังให้ผลผลิตจากการศึกษานี้เป็นองค์ความรู้และทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที1มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและทันเหตุการณ์ได้ใน อนาคต

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :