ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
นักวิจัย : ทรงศักดิ์ สอนจ้อย
คำค้น : การแพทย์ทางเลือก , การแพทย์แผนไทย , การแพทย์พื้นบ้าน , โจทย์วิจัย
หน่วยงาน : สถาบันสุขภาพวิถีไทย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1788 , http://hdl.handle.net/11228/3112 , WB925 ท151ศ 2553 , T53-03
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างและการจัดการความรู้เชิงระบบ ด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เป็นเป้าหมายหลักของ สถาบันสุขภาพวิถีไทย อันประกอบไปด้วยการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ให้ระบบการดูแลสุขภาพนั้นขึ้นมาเป็นทางเลือกของประชาชนใน หรือการ นำไปสู่การพึ่งตนเองในประเทศ ทั้งในด้านรายจ่าย ระบบบริการ รวมถึงองค์ความรู้และกำลังคนที่จะเข้า มาสู่ระบบบริการได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากภูมิปัญญาไทมีมิติที่หลากหลาย ไม่สามารถใช้ความรู้เชิง ประจักษ์ได้เพียงอย่างเดียว และยังขาดพื้นที่ทางสังคม (ชายขอบ) มีการต่อสู้กันในเชิงความรู้ เพื่อให้เกิดการ การยอมรับ ฉะนั้นการผลักดันและพัฒนาต่อไป จะต้องมองถึงระบบสุขภาพของท้องถิ่น ในอีกด้านหนึ่ง คือการพัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการ หรือผสมผสานเข้ากับระบบบริการสุขภาพ นอกจากการที่จะ สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งแล้ว ยังต้องอาศัยการจัดการความรู้ การศึกษาและวิจัย เพื่อหาความเหมาะสมใน การพัฒนาต่อไป เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทบทวนสถานการณ์ และการระดมสมองเพื่อหา ข้อเสนอ โจทย์ในการศึกษาวิจัย แต่สิ่งสำคัญในการที่จะผลักดันนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และความเข้าใจในเรื่องภูมิปัญญาไทอย่างแท้จริงต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :