ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ
นักวิจัย : โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คำค้น : ระบบสุขภาพ , ธรรมาภิบาล , การบริหารสาธารณสุข , ความเชื่อมั่น , ดัชนีชี้วัด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1680 , http://hdl.handle.net/11228/2941 , WA540.JT3 ก494 2553 , 52-055
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่ต้องการให้มีการสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืนและมีระบบบริการสุขภาพและการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ผู้รับบริการมีความอุ่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพมาร่วมบูรณาการ แม้ว่าระบบสุขภาพไทย จะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในด้านการบริการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทันสมัย และมีมาตรฐาน โรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานบริการของรัฐ ก็ได้พยายามปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ แต่ยังเกิดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพของบริการสาธารณสุขที่ประชาชนได้รับ อาจกล่าวได้ว่าระบบสุขภาพในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายที่สำคัญในการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน แม้จะมีความพยายามจากหน่วยงานวิชาการของรัฐหลายแห่งในการจัดทำดัชนีชี้วัด ทั้งในด้านความสุขในระดับภาพรวม ดัชนีความอยู่ดีมีสุข ดัชนีระบบบริการสุขภาพ เพื่อการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นดัชนีสำหรับส่วนราชการแทบทั้งสิ้น ยังไม่มีดัชนีใดที่ใช้ในการสอบถามและสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการด้านสุขภาพโดยตรง การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการจัดทำดัชนีที่สำรวจถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพของไทย เพื่อให้มีกระบวนวัดความเชื่อมั่นด้านสุขภาพของประชาชนที่เป็นมาตรฐานและมีความต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่าประชาชนให้ความสำคัญกับกิจกรรมของรัฐที่ส่งผลและสัมผัสได้กับประชาชนโดยตรงที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพ ๔ ระบบ คือ (๑)การสร้างเสริมสุขภาพ (๒)การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ (๓)การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ (๔)การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และพิจารณาจากมุมมอง ๔ ด้านด้วยกัน คือ (๑)ความเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐ (๒)ความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพของรัฐ (๓)ความเชื่อมั่นต่อผลของระบบสุขภาพที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐและ (๔)ความเชื่อมั่นต่อหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ โดยในความเชื่อมั่นแต่ละด้านประชาชนจะมีประเด็นตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไป ซึ่งได้นำนำประเด็นเหล่านั้นมาประกอบเป็นดัชนีโดยรวมของความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ ซึ่งสามารถสะท้อนการดูแลด้านสุขภาพของประชาชน พฤติกรรมการใช้บริการของประชาชน สะท้อนสมรรถนะระบบสุขภาพและธรรมาภิบาลของระบบสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :