ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์พฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือกของคนไทย , การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
นักวิจัย : เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ , พีระพงศ์ วงศ์อุปราช
คำค้น : สุขภาพทางเลือก , การแพทย์แผนไทย , การแพทย์พื้นบ้าน , การแพทย์ทางเลือก , Alternative medicine
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1673-4 , http://hdl.handle.net/11228/2934 , WB50 ก493 2552 , 49ข008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยมุ่งศึกษา พฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือก ในด้านแนวคิด แบบแผนการใช้ เหตุผลการใช้ และไม่ใช้ ความพึงพอใจ กระบวนการเข้าสู่การใช้การแพทย์ทางเลือก รวมทั้งปัจจัยกำหนดการใช้ โดยการวิจัยสถานการณ์พฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือกในสังคมไทยนี้ ศึกษาตัวอย่างใน พื้นที่ 8 จังหวัด ใน 4 ภาค มีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพ จำนวน 40 ราย ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่หลากหลายของลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจและประสบการณ์พฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือก ส่วนตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และใช้การสำรวจโดยแบบสอบถามจำนวน 1,099 ราย ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนให้ความหมายของการแพทย์ทางเลือก คือ การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและ บูรณาการ, การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, การ “ตัดสินใจเลือก”ของประชาชนในการดูแลสุขภาพ, การดูแลสุขภาพที่เน้นหลักธรรมชาติ, การแพทย์ที่นอกเหนือการแพทย์ตะวันตก, การแพทย์ที่มีความด้อยด้านศักดิศรีกว่าการแพทย์กระแสหลัก, การป้องกันและดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วย, ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ สังคม วัฒนธรรม ทั้งนี้ รูปแบบการแพทย์ทางเลือก ที่ใช้มากที่สุด คือการออกกำลังกาย การใช้สมุนไพร การนวด ควบคุมอาหาร การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ การปรับวิถีการดำเนินชีวิต ปัจจัยการทำนายการใช้การแพทย์ทางเลือก ในด้านลักษณะทางสังคมประชากร พบว่าคือตัวแปร การเป็นสมาชิกชมรมสุขภาพ สถานะสุขภาพ และเพศ ส่วนตัวแปรด้านความพึงพอใจ ที่ทำนายพฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือก พบว่าเป็น ปัจจัยด้านความพึงพอใจในประสิทธิผล และความปลอดภัย ในด้านตัวแปรทำนายพฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือกในเชิงเหตุผลการตัดสินใจใช้การแพทย์ทางเลือกได้แก่ การนำไปฏิบัติได้เอง และการใช้เพื่อการเสริมสร้างและบำรุงสุขภาพ และใช้เพื่อการปรับความสมดุลในร่างกาย งานวิจัยนี้มีข้อเสนอ ให้มียุทธศาสตร์การบูรณาการการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบสุขภาพแห่งชาติ และประกันสุขภาพ โดยมีกลไกที่ทำหน้าที่เฉพาะ ในการจัดการความรู้ และการประสานงานทุกระดับเพื่อเป็นประกันคุณภาพและมาตรฐานการใช้ และการเพิ่มช่องทางการให้ความรู้ รวมทั้งการสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพ และกลุ่ม ชมรมสุขภาพทุกระดับ

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

This study used qualitative and quantitative methods to explore the use of alternative medicine in term of meaning, prevalence and predictors of alternative medicine usage. The sample was taken from 8 provinces in 4 regions of Thailand. The qualitative study consisted of 40 cases that were purposely selected, using different measures, to reflect different social backgrounds and use of alternative medicine. The quantitative sample consisted of 1,099 that were randomly withdrawn using different random sampling methods. This study found that for lay people the meanings of alternative medicine were: Integrated self-care, the decision of choice to care, holistic care, naturalistic care, non-western medicine, the inferior medicine, the preventive medicine and the cultural wisdom medicine. The most popular therapies are exercise, herbs, massage, natural nutrition, lifestyle management. The predictive factors of alternative use that were found in this study included : Memberships of health group together with health status and sex. In addition, satisfaction from the effectiveness and safety were also predictors of using alternative medicine. The reason of using alternative medicine in term of ability to self-care and promotion and maintaining of health and balance to health were also found to be the predictors of alternative medicine use. Following these results, we suggest strategies for developing alternative medicine and integrating it into national health care systems and national insurance programs, to develop mechanism to ensure appropriate, safe and effective use of traditional medicine which include: Increasing access to alternative medicine information and the development of health network in all social levels.

บรรณานุกรม :