ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , Analyzing and Forecasting Drug Expenditure for Outpatients in Provincial Hospitals under Civil Servant Medical Benefit Scheme and Universal Health Coverage Scheme
นักวิจัย : จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์ , อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
คำค้น : การใช้ยา , สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , ระบบประกันสุขภาพ , drug expenditure , Universal Healthcare Coverage Scheme , cost containment , ค่าใช้จ่ายด้านยา , มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1596 , http://hdl.handle.net/11228/2728 , QV736 จ678ก 2552 , 52-058
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ค่าใช้จ่ายด้านยาเป็นส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายโดยรวมด้านสุขภาพ และมีการเติบโตอย่าง รวดเร็วในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ป่วยนอก การวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของการสั่งใช้ยาในปี 2546 – 2550 สำหรับกลุ่มข้อบ่งใช้ 5 กลุ่ม ได้แก่ ยาลดความดันโลหิต angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) และ angiotensin-2 receptor blockers (ARBs); ยา ลดไขมัน statins และยาใหม่อื่นๆ; ยาต้านเกร็ดเลือด; ยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร proton pump inhibitors (PPIs) และ histamine-2 receptor antagonists (H2As) และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ส เตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) แบบดั้งเดิมและ coxibs ในโรงพยาบาล ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปรวม 6 แห่ง โดยพิจารณาองค์ประกอบของค่าใช้จ่าย 2 ด้าน คือ โอกาสใช้ยา เป้าหมาย และปริมาณยาที่ใช้ ในลักษณะอนุกรมเวลาแบบเป็นช่วง (interrupted time-series) รวม 60 เดือน ก่อนและหลังนโยบายจ่ายตรงของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและการยกเลิกเงิน ร่วมจ่าย 30 บาทของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อพยากรณ์ค่าใช้จ่ายในปี 2551 และ 2552 และการประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เป็นผลจากทางเลือกของการ ควบคุมค่าใช้จ่าย 3 มาตรการ คือ นโยบายแทนยาเป้าหมายด้วยยาทางเลือก การใช้ราคาอ้างอิง และการ จ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการสุขภาพแบบล่วงหน้าในลักษณะเดียวกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลการศึกษาพบว่า ยาเป้าหมาย ได้แก่ ARBs, single-source statins, clopidogrel, single-source PPIs และ coxibs มีอิทธิพลต่อมูลค่ารวมและการเติบโตของค่าใช้จ่ายของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ระบบการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการสุขภาพแบบล่วงหน้าสามารถลดค่าใช้จ่ายของระบบ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการลงได้ตั้งแต่ ประมาณร้อยละ 40 (กรณียาลดการหลั่งกรดและยาต้าน การอักเสบ) ถึงร้อยละ 100 (กรณียาลดไขมัน) ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับการใช้มาตรการราคาอ้างอิง สำหรับมาตรการแทนยาเป้าหมายด้วยยาทางเลือกที่มีราคาถูกกว่า การประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นกับ ความสามารถในการแทนยา หากทำได้ร้อยละ 20 จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณร้อยละ 8 (กรณียาลดการหลั่งกรดและยาต้านการอักเสบ) ถึง ร้อยละ 20 (กรณียาลดไขมัน) ค่าใช้จ่ายของระบบ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในกลุ่มข้อบ่งใช้เดียวกันจะลดลงร้อยละ 30-80 หากสามารถแทนยา เป้าหมายด้วยยาทางเลือกได้ร้อยละ 80

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Drug expenditure is a lion share of health expenditure and grows rapidly in the Civil Servant Medical Benefit Scheme (CS). This research analyzed electronic databases of drugs in 5 selected therapeutic classes, including (1) antihypertensive drugs (angiotensin-converting enzyme inhibitors – ACEIs and angiotensin-2 receptor blockers -ARBs); (2) antilipidemics (statins and other new products); (3) antiplatelets; (4) antiulcerants (proton pump inhibitors –PPIs and histamine-2 receptor antagonists -H2As); and (5) non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs, both conventional and coxibs) that were prescribed during 2003 – 2007 from 6 provincial hospitals. The analysis focused on a 60-month, interrupted time-series of 2 expenditure components, including propensity of use and intensity of use, before and after the direct disbursement policy of the CS and the 30-Baht abolishment in the Universal Healthcare Coverage Scheme (UC). The drug expenditure of each therapeutic class was forecasted for the years 2008 and 2009 and potential cost-saving for the CS as a result of 3 cost-containment strategies, including (1) substitution policy; (2) reference pricing; and (3) UC-like prospective payment system (PPS) was estimated. The study found that the drugs deemed as the cost-containment target, including ARBs, single-source statins, clopidogrel, single-source PPIs, and coxibs had a major impact on the drug expenditure of CS and its growth. The PPS could reduce the CS drug expenditure by approximately 40% (for PPIs-H2As and coxibs-NSAIDs) and 100% (for antilipidemics), which was comparable to the reference pricing strategy. Potential cost-saving from the substitution policy depended on substitutability in the real world setting, for example, the 20% substitutability would reduce the CS expenditure by 8% (for PPIs-H2As and coxibs-NSAIDs) and 20% (for antilipidemics); whereas the saving of 30-80% was expected, given substitutability of 80%.

บรรณานุกรม :