ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพฉบับสมบูรณ์ กรณีศึกษาประเทศไทย , Review of National Civil Registration and Vital Statistics Systems: A case study of Thailand
นักวิจัย : บุญชัย กิจสนาโยธิน , Boonchai Kijsanayotin , คเณศ สัมพุทธานนท์ , Kanet Sumputtanon. , เพียงหทัย อินกัน , Pianghatai Ingun
คำค้น : ระบบข้อมูล , ระบบทะเบียนราษฎร , สถิติชีพ , Civil registration , Vital statistics , ข้อมูลสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : เทียม อังสาชน , Tiem Ungsachon , ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ , Daorirk Sintuvanich , ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย , Thai Health Information Standards Development Center
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : 9786161119157 , 9786161119133 , he0137 , hs2090 , http://hdl.handle.net/11228/3946 , HB1322 บ426ก 2556 , W26.5 B426r 2013 , T56-15
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถิติชีพ (Vital Statistics) เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (MDG-Millennium Development Goal) อันเป็นมติที่สำคัญขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) สถิติชีพที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้นอกจาก จะช่วยให้ประเทศติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ตาม MDG แล้วยังเป็นสถิติที่สำคัญ ในการวางแผนการ พัฒนา และการจัดการของหลายหน่วยงาน แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของสถิติชีพคือระบบทะเบียนราษฎร(Civil Registration) ที่มีประสิทธิภาพ กว่าครึ่งของประเทศในโลกไม่มีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพหรือมีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ องค์การสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก(World Health Organization WHO) เห็นความสำคัญในเรื่องนี้และสนับสนุนให้ ประเทศต่างๆดำเนินการประเมินสถานการณ์และหาทางพัฒนา ระบบทะเบียนราษฎร และสถิติชีพของตนให้มีประสิทธิภาพขึ้น ในปี 2554 องค์การอนามัยโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาเครื่องมือมาตรฐานการประเมิน และคู่มือพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ (Strengthening practice and systems in civil registration and vital statistics: A Resource Kit) ขึ้น องค์การอนามัยโลกและหลายองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ เช่น UNESCAP สนับสนุน ให้ประเทศต่างๆนำเครื่องมือและคู่มือนี้ไปปรับใช้ ประเทศไทยแม้จะมีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ มานานหลายสิบปี แต่ยัง ไม่เคยมีการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศอย่างเป็นระบบ ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) จึงรับเป็นหน่วยประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียน ราษฎรและสถิติชีพ เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน สถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทยโดยใช้เครื่อง มือประเมินขององค์การอนามัยโลกดังกล่าวข้างต้น รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (Review of national civil registration and vital statistics systems) ที่ได้ดำเนินงานในปี 2555 เนื้อหาในรายงานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและประวัติการ พัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของไทย บทที่ 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เครื่องมือ และกระบวนการประเมินฯ บทสุดท้าย เป็นการประเมินฯ พร้อมข้อเสนอแนะ ผู้จัดทำรายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจการระบบทะเบียนราษฎรและ สถิติชีพของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Vital statistics provide essential information for monitoring the progress towards achieving the United Nations Millennium Development Goals (MDGs). Well-functioning and reliable civil registration and vital statistics systems (CRVS systems) are not only needed for national development, monitoring and evaluation systems, but also for organizations to plan and manage their operation and programs. Wellfunctioning civil registration systems are the best data source for reliable vital statistics. However, more than half of the countries around the world do not have CRVS systems or, if they do, they do not function well. The United Nations (UN) and the World Health Organization (WHO) recognize and are aware of this issue and are facilitating member countries to evaluate and improve their CRVS systems. In 2011, WHO and the University of Queensland, Australia, developed a standard tool called, “Strengthening practice and systems in civil registration and vital statistics: A Resource Kit ”, in order to strengthen CRVS systems. WHO and many UN organizations, such as the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), encourage and assist member countries to use this tool. CRVS systems have existed in Thailand for many decades, but have not been systematically evaluated. Therefore, an assessment was a key step to understanding the status of the current system and identifying areas that need improvement. The Thai Health Information Standards Development Center (THIS) and other key stakeholders, such as the Ministry of Public Health, National Statistics Office, and Ministry of Interior, came together to evaluate the CRVS system using the WHO Rapid Assessment of National Civil Registration and Vital Statistics Systems tool. This report outlines the methodology and findings from this rapid assessment. It contains three main sections: chapter one describes the background and history of Thailand’s CRVS system; chapter two describes the assessment objectives, the tool and evaluation process; and the final chapter provides an analysis of results and recommendations. It is hoped that the assessment will be informed Thai policy makers, administrators and others involved in CRVS of the system’s strengths and weaknesses and hope to gain their support for further system improvement.

บรรณานุกรม :