ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แพทย์ชนบท ธรรมาภิบาลกับการเมืองสุขภาพ
นักวิจัย : ระชา ภุชชงค์ , นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ , โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
คำค้น : แพทย์ชนบท , ธรรมาภิบาล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ , สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ , สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : hs2055 , http://hdl.handle.net/11228/3842 , HX100 ร711พ 2556
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แพทย์ชนบท เป็นองค์กรหรือกระบวนการที่มีบทบาทในระบบสุขภาพ มาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาสุขภาพของคนชนบท เราเห็นแพทย์ ชนบทแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้แพทย์ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน สร้างระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ซึ่งรวมการทำงานของโรงพยาบาล ชุมชนและสถานีอนามัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี นอกจากบทบาทในเชิงพัฒนาชนบทแล้ว แพทย์ชนบทยังมีบทบาทในการ คัดค้านการทุจริตยา การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพครั้งใหญ่ ที่เรียกว่า “การปฏิรูประบบสุขภาพ” ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากในระบบสุขภาพ ปัจจุบัน จนอาจกล่าวได้ว่า การปฏิรูประบบสุขภาพได้เปลี่ยนการอภิบาลระบบ สุขภาพและส่งผลกระทบต่อการเมืองในกระทรวงสาธารณสุขทีเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการศึกษาผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งเป็นการแสดงแง่มุมความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ชนบท จึงทำให้เกิดการศึกษาวิจัยนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการศึกษา เชิงคุณภาพ ที่ให้สาระข้อมูลที่มีคุณภาพที่ควรแก่การพิจารณาเป็นอย่างมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแพทย์ชนบทและบทบาทของแพทย์ชนบทต่อสังคมและระบบสุขภาพ ของไทย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :