ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ปฐมบทถ่ายโอนสถานีอนามัย , ถอดบทเรียนต่างประเทศสู่ทิศทางใหม่การถ่ายโอนสถานีอนามัีย/รพ.สต. , กึ่งทศวรรษ : ประเมินผลนโยบายถ่ายโอน
นักวิจัย : จรวยพร ศรีศศลักษณ์
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , การถ่ายโอนสถานีอนามัย , สถานีอนามัย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , สุภาวดี นุชรินทร์ , นิธิภา อุดมสาลี , ฐิติมา นวชินกุล , ศุภฑิต สนธินุช , รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล , อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่3 สิงหาคม 2555 , 9789742991883 , http://hdl.handle.net/11228/3669
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย” ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เป็นกิจกรรมทางวิชาการของแผนงานวิจัย และพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่ ทั้งภาค สาธารณสุขและภาคท้องถิ่น ประมาณ ๑๐๐ คน การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในโครงการประเมินผลท้องถิ่นกับการ พัฒนาระบบสุขภาพในบริบทการกระจายอำนาจ ภายใต้การดำเนินการของแผนงานฯ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ต่อผลการถ่ายโอนสถานี อนามัย (สอ.) ที่ผ่านมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่กำลังดำเนินการถ่ายโอน ซึ่งมีประสบ- การณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย/รพ.สต. ต่อไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)เนื้อหาเกี่ยวกับการบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีนี้อาจแสดงให้เห็นได้ว่า การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ เป็นเรื่องของการปรับวิธีคิด ปรับมุมมองของการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และการปรับโครงสร้างทางอำนาจให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ที่สำคัญคือต้อง ให้เวลากับการเตรียมความพร้อมและการทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สวรส. ในฐานะหน่วยงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ ขอขอบคุณท่านวิทยากร เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วม เวที และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ ต่อไปในอนาคต

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :