ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย หลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550: กรอบแนวคิด พัฒนาการ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา , National Health System Governance of Thailand after Promulgation of the National Health Act B.E. 2550: Framework, Development and Proposal for Improvement
นักวิจัย : วิรุฬ ลิ้มสวาท
คำค้น : การอภิบาลระบบสุขภาพ , Governance , ระบบสุขภาพ , ธรรมาภิบาล , health system governance , good governance , reflexive governance
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 3,3(ก.ค.- ก.ย.2552) : 419-433 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/2872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและการปฏิรูปโครงสร้างระบบสุขภาพในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา ได้สร้างความท้าทายใหม่ ๆ ในการอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทย ภายหลังการตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ มีการจัดตั้งองค์กรด้านสุขภาพระดับชาติเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่ง ซึ่งการเกิดขึ้นของกลไกใหม่เหล่านี้ภายใต้กรอบโครงสร้างและแบบแผนการปฏิบัติแบบเดิมของกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำให้เกิดความลักลั่นของบทบาทภารกิจและเกิดอุปสรรคในการเชื่อมประสานกันเพื่อทำหน้าที่อภิบาลระบบ การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อทบทวนและพัฒนากรอบแนวคิด “การอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติ” และใช้กรอบแนวคิดนี้วิเคราะห์ระบบและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยใช้การทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ – กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จากการศึกษานี้พบว่า การอภิบาลระบบสุขภาพมีบทบาทหน้าที่สำคัญ ๖ ประการคือ การกำหนดนโยบาย ,การสังเคราะห์และใช้ความรู้และการดูภาพรวม, การประสานงานและสร้างความร่วมมือ, การกำกับดูแล, การออกแบบระบบ, และการมีความรับผิดชอบ และยังพบว่าการใช้หลายมิติของการอภิบาลร่วมกันในการวิเคราะห์ ช่วยให้สามารถเข้าใจการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติในปัจจุบันได้ชัดเจนมากขึ้น ในบริบทของประเทศไทย รัฐบาลเป็นหัวใจสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและแบบแผนการปฏิบัติขององค์กรภาครัฐที่เชื่อมโยงกันเป็นกลไกการอภิบาลระบบแห่งชาติ และในการพัฒนาควรให้ความสำคัญกับอย่างน้อย ๓ มิติของการอภิบาล (๑) การพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการอภิบาลที่เข้มแข็ง (๒) การพัฒนาธรรมาภิบาลในแต่ละองค์กร ซึ่งมีอุปสรรคสำคัญคือระบบอุปถัมภ์และวัฒนธรรมราชการ และ (๓) การพัฒนากระบวนการและกลวิธีที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอภิบาลระบบโดยอาศัยการตรึกตรองสะท้อนคิด

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Rapid social changes and the structural reform of health systems in Thailand in the past two decades have posed new challenges relating to how the governance of the national health system operates. Following the establishment of the Health Systems Research Institute (HSRI) in 1992, a number of new national health organizations were created. The emergence of these new national bodies within the old structural framework and institutional practices of the Ministry of Public Health has created ambiguity of roles and difficulties in national health system governance. This study was aimed at formulating a conceptual framework for National Health System Governance (NHSG) and using this framework to analyze the system and synthesize a proposal for its improvement. The study was conducted using document analysis, in-depth interview and participatory observation, all of which were carried out during the period from August 2008 to July 2009. The study found the following crucial roles for NHSG: policy guidance, intelligence and oversight; collaboration and coalition-building; regulation; system design; and accountability. It also found that a multi-dimensional approach was useful for making more unambiguous analysis of NHSG in contemporary society. The study argues for a new system to create a more effective NHSG in the Thai context. In so doing, the Cabinet has a vital role to play in improving the structural framework and institutional practice of government actors in NHSG, and in considering the three dimensions of governance: (1) build a strong “governance network“; (2) develop ”good governance” for each actor, the main obstacles to which are the crony system and bureaucratic culture; and (3) develop processes and mechanisms which engage stakeholders from all sectors in system governance, by using a “reflexive governance“ framework.

บรรณานุกรม :