ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับการบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
นักวิจัย : สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , พินทุสร เหมพิสุทธิ์ , ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2540 : p160-174 , http://hdl.handle.net/11228/1069 , JV5N2-9 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้รวบรวมนวัตกรรมที่ชาวสาธารณสุขได้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นมาใช้เสริมบริการสุขภาพซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก สะท้อนศักยภาพแฝงที่น่าสนับสนุนต่อไปเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถขยายสู่ระดับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้เสนอแนะไว้ อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการดำเนินการด้านการกำหนดนโยบายและแผนงานโครงการรองรับ กับการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรทางปัญญาด้วยการสนับสนุนอย่างจริงจังให้มากขึ้นอีก

บรรณานุกรม :