ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในร้านอาหารที่มีห้องอาหารปรับอากาศ
นักวิจัย : ชูชัย ศุภวงศ์ , สุภกร บัวสาย , นวลอนันต์ ตันติเกตุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1/2540 : p58-67 , http://hdl.handle.net/11228/1057 , JV5N1-9 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จาการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องโทษภัยของบุหรี่เป็นอย่างดี และต้องการให้ร้านอาหารโดยเฉพาะร้านที่ติดเครื่องปรับอากาศขยายเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นจากเดิม ในขณะที่ด้านเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ขาดความกระตือรือร้น โดยให้เหตุผลว่าผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจน้อย อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขไม่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขหันมาสนับสนุนให้ประชาชนมีความสะดวกในการแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อพบเห็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายรวมทั้งส่งเสริมให้กิดการรวมกลุ่มในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอันจะส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็งเพียงพอต่อการกำหนดพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ให้ละเมิดสิทธิผู้อื่นได้

บรรณานุกรม :