ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใครได้-ใครเสีย : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น , Financing traffic injuries - who gain, who lose : the case study in Khon Kaen
นักวิจัย : สุพล ลิมวัฒนานนท์ , ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
คำค้น : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ , การเข้าถึงบริการสุขภาพ , การบาดเจ็บ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : วารสารอุบัติเหตุ. 20,3(2544) : 209-235 , DMJ16 , http://hdl.handle.net/11228/173
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ขอนแก่น
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในประเทศไทยการบาดเจ็บจากอุบัติภัยเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญอันดับสอง รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราตายจากอุบัติภัยต่างๆ ดารบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกมีสัดส่วนที่สูง ภาพที่2 แสดงจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการตายจากอุบัติเหตุจราจร ตั้งแต่ปี2527-2540 ในปี 2542 ประชาชนไทยประมาณ30% ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆประชาชนในกลุ่มนี้เมื่อเจ็บป่วยจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกระเป๋าของตนเอง (ตารางที่1) การไม่มีหลักประกันทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น และในกลุ่มที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพนี้ เมื่อประสบอุบัติภัยจากรถจึงมักจะไม่ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลทันท่วงที โดยปรากฏว่า มีการปฏิเสธการรับไว้รักษาสำหรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โดยสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนบ่อยครั้ง ซึ่งบางครั้งทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

บรรณานุกรม :