ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
นักวิจัย : สุมาลี ประทุมนันท์. , กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล , วรลักษณ์ ศรีใย
คำค้น : การพัฒนาเด็กและเยาวชน , การพัฒนาระับบสุขภาพชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน( สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา ศรีวณิชชากร , สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3680 , QW805 ส842ก 2555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารจากเวทีเสวนา "ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน" ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555

บรรณานุกรม :