ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในต่างประเทศ , Management of health technology assessment in foreign countries
นักวิจัย : จอมขวัญ โยธาสมุทร , ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
คำค้น : การประเมินเทคโนโลยี , นโยบายด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : 978-974-06-6807-7 , hs1543 , http://hdl.handle.net/11228/2297 , W74 จ195ก 2551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Location:HSRI

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการที่ดำเนินการอยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพในประเทศต่างๆ วิธีศึกษา รวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสืบค้น Medline, Google Scholar ตลอดจนเว็บไซต์ที่เป็นทางการของหน่วยงานและนำมาศึกษาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกหน่วยงานประกอบด้วย 1 หน่วยงานประเมินฯนั้นเป็นหน่วยงานระดับประเทศ และเป็นหน่วยงานไม่แสวงผลกำไร 2 สามารถสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานได้จากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ 3 ข้อมูลที่เข้าถึงได้นั้นต้องเป็นภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยคัดเลือกหน่วยงานแบบเจาะจง (Purposive selection) โดยพิจารณาจากการมีข้อมูลในปริมาณมากพอและเป็นประโยชน์ ในการวิจัยนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เป็นวิธีการหลัก ผลการศึกษา หน่วยงานประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพที่ผู้วิจัยคัดเลือกเข้ามาในการศึกษานี้ประกอบด้วยหน่วยงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และแอฟริกาใต้ กระบวนการประเมินที่ดำเนินการอยู่ในหน่วยงานที่นำมาศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก 1 การคัดเลือกหัวข้อเทคโนโลยี หรือนโยบายมาประเมิน องค์กรที่ทำการประเมินส่วนใหญ่เปิดกว้างให้ผู้เกี่ยวข้องส่งหัวข้อที่ต้องการประเมิน โดยผู้ที่ส่งหัวข้อในการประเมิน คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุข บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และบุคคลทั่วไป นอกจากนั้นพบว่า เว็บไซต์เป็นช่องทางหลักในการให้ผู้เกี่ยวข้องส่งหัวข้อที่ต้องการให้มีการประเมิน เกณฑ์การคัดเลือกที่ใช้อย่างแพร่หลายที่สุดคือ เกณฑ์ภาระโรค (Burden of disease) 2 การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ มีการมอบหมายคณะนักวิจัยซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนโยบายที่นำมาประเมิน ซึ่งอาจเป็นนักวิจัยภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน หรือผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการต่างๆ 3 การอนุมัติหรือรับรองผลการประเมิน โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อชี้แนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัย กระบวนการในขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 4 การอุทธรณ์ผลการประเมิน มีเฉพาะบางหน่วยงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตอำนาจของหน่วยงานประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในส่วนของการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานประเมินเทคโนโลยี/นโยบายด้านสุขภาพควรคำนึง เนื่องจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจะมีผลในวงกว้างทั้งต่อโอกาสการขึ้งบริการสุขภาพของประชาชน ผลลัพธ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข รวมทั้งภาระการเงินการคลังสาธารณะ และผลกำไรและขาดทุนของผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะราย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Title: Management of health technology assessment in foreign countries Objective: The study aims to explore how the processes to assess the appropriateness of health technologies are managed and carried out in responsible organizations in other countries. Methods: Literature search on MedLine, Google Scholar as well as institutes websites were employed in order to gather relevant information. The selection criteria were; (1) the institute must be the national representative and noncommercial institute (2) data must be able to retrieve via electronic database and (3) relevant information must be in English. Certain institutes with rich and useful information were selected purposively. Content analysis of the documents was the major approach of this review. Results: Health technology assessment institutes in 10 countries, namely England, Germany, the Netherlands, Sweden, Denmark, the USA, Canada,Australia, Republic of Korea, and South Africa are included in this study. The review suggests that the processes undertaken in these organizations can be divided into 4 main steps: (1) The selection of health interventions to the assessment: Website is a common channel for topic submission. Eligible stakeholders to propose particular technologies comprise different parties namely including healthcare professionals, government bodies, health technology users and the public. The magnitude of health problems expressed in term of ็burden of disease้ is the most widely-employed criteria. (2) Assessment and consultation: Once the topics are selected, groups of researchers will be assigned to conduct the assessment according to their expertise. The research team generally consists of members of the institute,s advisory committee and scientists from universities, research institutes and representatives of government agencies. (3) Approval of the evaluation results: consultations are convened to obtain comments and suggestions concerning the assessment results. This stage involves experts in relevant fields, health minister, and other key stakeholders in order to ensure the reliability and acceptability of the findings and policy recommendations. (4) The appeal procedure: Concerned parties are allowed to make appeal over the disagreeable assessment results. This procedure is available in some institutes with appraisal or policy decision authority. With regard to the good governance, it is argued that such an idea should be incorporate in the management of health technology assessment, since the results of the assessments and relating policy recommendations are undeniably affect a wide range of actors in the health sector. Concerning issues include the potential implications for the access to healthcare, government’s budget as well as business’s profits.

บรรณานุกรม :