ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน
นักวิจัย : สมชาย สงวนศักดิ์
คำค้น : การวางแผนการผลิต , Production planning
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จรูญ มหิทธาฟองกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , วันชัย ริจิรวนิช
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745761966 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46854
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

วิทยานิพนธ์ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตสินค้าหลายชนิด และมีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนซึ่งแตกต่างกัน โดยใช้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม่ยางพาราเป็นโรงงานตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบระบบการวางแผนการผลิตสินค้าหลายชนิด เพื่อที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ผลการศึกษานี้ทำให้ขึ้นงานไหลไปในสายงานผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ลดจำนวนชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร สามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลาปริมาณผลิตและยอดขายเพิ่มขึ้นมาก จากข้อมูลยอดขายในเดือน ตุลาคม 2531 เป็นจำนวนเงิน 3,411,601 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 5,684,481 บาท ในเดือน มกราคม 2532 และยังช่วยลดความสูญเสียทางการผลิตอีกด้วย สำหรับในด้านบุคลากร การมีส่วนร่วมในการวางแผนและควบคุมการผลิตทำให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดี เกิดความรู้สึกภูมิใจที่มีความสำคัญกับระบบการผลิต และยังเป็นการพัฒนาความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำขึ้น ซึ่งสรุปได้ว่าระบบการจัดกำหนดการผลิตที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถเพิ่มผลผลิตให้โรงงานตัวอย่างได้ และยังอาจเป็นแนวทางให้อุตสาหกรรมที่มีการผลิตค้าหลายชนิดประเภทอื่นนำไปใช้ได้อีกด้วย

บรรณานุกรม :
สมชาย สงวนศักดิ์ . (2532). ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย สงวนศักดิ์ . 2532. "ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย สงวนศักดิ์ . "ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สมชาย สงวนศักดิ์ . ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.