ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)
นักวิจัย : กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกัญญา สมไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11(พ.ศ.2547-2557)ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รายการ ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ที่ประกอบด้วย แนวคิด เนื้อหา และรูปแบบและศึกษามโนทัศน์ของวิทยากร ซึ่งได้แก่การขับร้องและดนตรี การเต้น การแสดง ในรายการ ทรู อะคาเดมี่การวิจัยครั้งนี้พบว่า การสร้างสรรค์รายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย นั้นมีวางแนวคิดในแต่ละฤดูกาลที่แตกต่างกันตามความเห็นของฝ่ายผลิตรายการ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนตามความนิยมของรายการที่เกิดขึ้น โดยมีเค้าโครงเดิมเหมือนกันทั้ง 1-11 ฤดูกาลและมโนทัศน์ของวิทยากรนั้นก็มีวางแผนไปในทิศทางเดียวกันกับที่ฝ่ายผลิตรายการกำหนด โดยใช้หลักพื้นฐานของทักษะการขับร้อง การเต้น และการแสดงแต่มีการปรับเปลี่ยนไปตามโจทย์ประจำสัปดาห์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้สหวิธีการ ได้แก่การวิเคราะห์เนื้อหาหรือตัวบท โดยศึกษาจากเทปบันทึกรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 ทั้งหมด 10 ปี สัมภาษณ์เจาะลึกฝ่ายผลิตรายการ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน13 คน ผู้วิจัยพบว่า การคิดรูปแบบของรายการในแต่ละฤดูกาลของฝ่ายผลิตนั้นมีผลต่อหลักสูตรในการเรียน การฝึกฝนและการพัฒนาทักษะต่างๆส่งผลต่อมโนทัศน์ของวิทยากร โดยวิทยากรได้นำแบบแผนของรายการมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับโดยมีพื้นฐานเดิมทั้ง 11 ฤดูได้แก่ การขับร้อง การเต้น การแสดง และเพื่อการสอนทั้งนักล่าฝันและผู้ชมทางบ้านจึงสรุปได้ว่าได้ว่าการสร้างศิลปินนั้นจำเป็นต้องใช้ ทักษะ การขับร้อง การเต้นและการแสดงเป็นแนวทางในการฝึกฝน ซึ่งมโนทัศน์ของวิทยากรนั้นส่งผลต่อนักล่าฝันและโทนของรายการ รวมถึงวิทยากรยังทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมรูปแบบของรายการในแต่ละฤดูกาลให้ตรงตามแบบแผนที่ฝ่ายสร้างสรรค์ได้กำหนดมาด้วย

บรรณานุกรม :
กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง . (2557). การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง . 2557. "การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง . "การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
กาญจน์คณึง เนตรศรีทอง . การสร้างสรรค์และมโนทัศน์ของวิทยากรในรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชียฤดูกาลที่ 1-11 (พ.ศ.2547-2557). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.