ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม
นักวิจัย : ศศิกานต์ โคตสา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46532
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม ผู้เข้าร่วมการวิจัยคือ นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 123 คน ถูกสุ่มเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ได้แก่ ท่าทีผู้ซักถามแบบเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง 2) มาตรวัดการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น ผลการวิจัยพบว่า 1.ผู้ถูกสัมภาษณ์ในเงื่อนไขผู้ซักถามแบบไม่เป็นมิตรคล้อยตามสิ่งชี้นำครั้งที่ 2 และเปลี่ยนคำตอบ มากกว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ในเงื่อนไขผู้ซักถามแบบเป็นมิตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.การเห็นคุณค่าในตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม 3.ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่าทีของผู้ซักถาม และการเห็นคุณค่าในตนเองกับการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม

บรรณานุกรม :
ศศิกานต์ โคตสา . (2557). ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิกานต์ โคตสา . 2557. "ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิกานต์ โคตสา . "ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ศศิกานต์ โคตสา . ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.