ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นักวิจัย : นริสานันท์ เดชสุระ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ , อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อวิเคราะห์แนวคิดองค์ประกอบชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน พัฒนาชุดฝึกอบรมและประเมินผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังศึกษาปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 30 คน ดำเนินการทดลอง 15 ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน คู่มือชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน แบบประเมินความรู้ เจตคติ และทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา สถิติเชิงบรรยายคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1.ผลการวิเคราะห์ทักษะการจัดการเรียนรู้เพศรอบด้าน มี 10 มิติ ดังนี้ พัฒนาการตามวัยของมนุษย์บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ อนามัยเจริญพันธ์ การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต จิตวิทยาทางเพศและพฤติกรรมทางเพศ ศาสนากับเพศศึกษา สังคม มารยาทและวัฒนธรรมกับเพศศึกษา กฎหมายครอบครัวกับเพศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเพศ และทักษะการจัดการเรียนรู้ 11 ทักษะคือ ทักษะการนำเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ ทักษะการเร้าความสนใจ ทักษะการเล่าเรื่อง ทักษะการอธิบาย ทักษะการสื่อสาร การใช้วาจาและท่าทางเสริมบุคลิกภาพ ทักษะการเสริมกำลังใจ ทักษะการมอบหมายงาน ทักษะการจัดการชั้นเรียน ทักษะการสรุปสาระการเรียนรู้ ทักษะการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล 3 .ผลการประเมินชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน นักศึกษาที่เข้าร่วมชุดฝึกอบรม มีผลการประเมินทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด นักศึกษาที่เข้าร่วมชุดฝึกอบรมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

บรรณานุกรม :
นริสานันท์ เดชสุระ . (2557). การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นริสานันท์ เดชสุระ . 2557. "การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นริสานันท์ เดชสุระ . "การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
นริสานันท์ เดชสุระ . การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.