ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน
นักวิจัย : ธัญธริกา บุญธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา , อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46117
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกและการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน ผู้ร่วมการวิจัยจำนวน 119 คน แบ่งเป็นเพศชาย 40 คน เพศหญิง 79 คน เข้าร่วมการวัดการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม เมื่ออยู่ในระยะทิ้งช่วงเวลา 20 นาที ให้ผู้ร่วมการวิจัยทำแบบสอบถามเหตุการณ์ในชีวิตและมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการวิเคราะห์อิทธิพลพบว่า เหตุการณ์ในชีวิตทางลบและเหตุการณ์ในชีวิตทางบวกมีอิทธิพลทางตรงต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง (p < .01) การเห็นคุณค่าในตนเองไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม เหตุการณ์ในชีวิตทางลบและเหตุการณ์ในชีวิตทางบวกไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน นอกจากนี้เหตุการณ์ในชีวิตทางลบมีอิทธิพลทางตรงต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถาม (การยอมเชื่อตามคำถามชี้นำครั้งที่ 1) (p < .05)

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ธัญธริกา บุญธรรม . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญธริกา บุญธรรม . 2557. "ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญธริกา บุญธรรม . "ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ธัญธริกา บุญธรรม . ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.