ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักวิจัย : ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณทิพา ศักดิ์ทอง , วิชช์ เกษมทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45775
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ข้อคำถามและทดสอบความสามารถในการใช้งานจริง ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถาม PROMPT-QoL (Patient–Reported Outcome Measure of Pharmaceutical Therapy: Quality of Life) ซึ่งเป็นแบบประเมินผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย วิธีการศึกษา : ทำการศึกษาในผู้ป่วยนอก 400 คนที่มีการใช้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยอาสาสมัครจะได้รับแบบสอบถาม PROMPT-QoL แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยา MTB แบบสอบถาม WHOQOL-BREF–THAI และ EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทยสำหรับตอบด้วยตนเอง และขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยทำแบบสอบถามซ้ำอีกครั้งในอีก 1 - 2 สัปดาห์ต่อมา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมวิเคราะห์ข้อคำถาม หาความสามารถในการใช้งานจริง ความเที่ยง และความตรงของแบบสอบถาม PROMPT-QoL ผลการศึกษา : แบบสอบถาม PROMPT-QoL ประกอบไปด้วย 9 มิติ 43 ข้อคำถาม ใช้เวลาในการทำเฉลี่ย 14.4 ± 5.4 นาทีซึ่งสามารถนำไปใช้งานจริงได้ มีความเที่ยงของการทดสอบซ้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากในทุกมิติ (ICCs ≥ 0.75) มีความเที่ยงภายในเครื่องมือของมิติส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Cronbach’s alpha ≥ 0.7) ยกเว้นในมิติการมียาให้ใช้/การเข้าถึงยา อย่างไรก็ตามความสอดคล้องกันของข้อคำถามโดยรวมในมิติดังกล่าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สำหรับความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ แบบสอบถาม PROMPT-QoL มีสหสัมพันธ์กับ WHOQOL-BREF–THAI และ EQ-5D-5L ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง (r = 0.25 - 0.50) ด้านความตรงทางโครงสร้าง แบบสอบถาม PROMPT-QoL 7 มิติย่อยมีสหสัมพันธ์กับมิติคุณภาพชีวิตโดยรวมของการใช้ยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการใช้แบบสอบถาม PROMPT-QoL ในกลุ่มคนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวนรายการยาที่ใช้ การควบคุมโรค การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา ทัศนคติความต้องการในการใช้ยา และสิทธิการรักษาที่แตกต่างกัน คะแนน PROMPT-QoL จะมีความแตกต่างกันในบางมิติแตกต่างกันไป สรุป : แบบสอบถาม PROMPT-QoL ประกอบไปด้วย 9 มิติ 43 ข้อคำถาม มีความสามารถในการใช้งานจริง ความเที่ยงและความตรงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่ควรมีการศึกษาความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ เพื่อให้การทดสอบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาเป็นไปอย่างครบถ้วน คำสำคัญ : ความสามารถในการใช้งานจริง ความเที่ยง ความตรง การประเมินผลลัพธ์ด้านการรักษาที่ได้จากการรายงานของผู้ป่วย โรงพยาบาลรามาธิบดี

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ . (2557). คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ . 2557. "คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ . "คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ . คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.