ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : นนทพัทธ์ สนสอาดจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ , พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45774
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความสำคัญและที่มาของปัญหา : PROMPT-QoL เป็นเครื่องวัดคุณภาพชีวิตด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของ PROMPT-QoL ในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ วัตถุประสงค์ : ทดสอบคุณสมบัติเชิงจิตวิทยาของ PROMPT-QoL วิธีการวิจัย : ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่รับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 400 คน ตอบแบบสอบถาม PROMPT-QoL, WHOQOL-BREF, EQ-5D-5L และ MTB เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้ได้จริง ความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายใน ความเที่ยงของการทดสอบซ้ำ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ความตรงเทียบกับกลุ่มที่รู้ ความตรงเชิงลู่เข้า และความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ ผลการวิจัย : เวลาเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถาม คือ 11 นาที แบบสอบถาม PROMPT-QoL พบ ceiling effect สูงในมิติการได้รับผลกระทบจากการใช้ยาและอาการข้างเคียงของยาร้อยละ 24.1 และมิติความสัมพันธ์ทางด้านการรักษาร้อยละ 15.2 ด้านความเที่ยงพบว่า PROMPT-QoL มีค่า Cronbach’s alpha อยู่ระหว่าง 0.60 - 0.91 และมีค่า ICCs เป็น 0.58 – 0.80 ด้านความตรงพบว่า PROMPT-QoL มีมิติเป็นไปตามที่คาดไว้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ PROMPT-QoL สามารถยืนยันความตรงเทียบกับกลุ่มที่รู้ในด้านอายุ ระดับการศึกษา จำนวนยาที่ใช้ การควบคุมโรค การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ทัศนคติในการใช้ยา และสิทธิการรักษา แต่ไม่มีความแตกต่างในด้านเพศ ส่วนความตรงเชิงลู่เข้าพบว่า ในทุกมิติของ PROMPT-QoL มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมิติคุณภาพชีวิตโดยรวมของการใช้ยา โดยมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.19 – 0.64 (p < 0.01) ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์พบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาของ PROMPT-QoL กับคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของ WHOQOL-BREF และ EQ-5D-5L และคะแนนพฤติกรรมการใช้ยา MTB ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ระดับต่ำถึงพอใช้ โดยมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.10 – 0.44 (p < 0.05) สรุปผลการวิจัย : แบบสอบถาม PROMPT-QoL มีคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาทั้งในด้านความสามารถในการใช้ได้จริง ความเที่ยงและความตรงเพียงพอที่จะนำไปใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
นนทพัทธ์ สนสอาดจิต . (2557). คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นนทพัทธ์ สนสอาดจิต . 2557. "คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นนทพัทธ์ สนสอาดจิต . "คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
นนทพัทธ์ สนสอาดจิต . คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.