ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จันทกานติ์ ฉายะพงศ์
คำค้น : Self-reliance , Automobile driving -- Thailand -- Bangkok , Perception , People with disabilities -- Conduct of life , การขับรถยนต์ -- ไทย -- กรุงเทพฯ , คนพิการ -- การดำเนินชีวิต , การพึ่งตนเอง , การรับรู้ , คนพิการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , จุลนี เทียนไทย
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45201
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง: ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเดินทางของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและสัมภาษณ์เชิงลึกกับคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อศึกษาแรงจูงใจที่คนพิการทางการเคลื่อนไหว ขับรถยนต์ส่วนบุคคล ปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางด้วยระบบบริการขนส่งสาธารณะรวมถึงขั้นตอน วิธีการจัดการปัญหาและอุปสรรคของการได้มาซึ่งใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจภายในที่ทำให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวขับรถยนต์ส่วนบุคคลนั้นเกิดจากคนพิการที่คิดว่าตนเองยังมีคุณค่า มีความมั่นใจในตนเอง มีทัศนคติ การรับรู้เกี่ยวกับความพิการของตนเองที่ดี นอกจากนี้แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ ครอบครัวที่เป็นกำลังใจและฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงการประสบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบบริการขนส่งสาธารณะ ทำให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวเลือกที่จะเดินทางด้วยการขับรถยนต์ส่วนบุคคลแทน ขั้นตอนในการได้มาซึ่งใบขับขี่รถยนต์ของคนพิการนั้นต้องสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติเหมือนกับคนปกติทั่วไปและรถยนต์จะต้องได้รับการดัดแปลงให้เหมาะสมกับความพิการของแต่ละบุคคล ซึ่งคนพิการต้องประสบปัญหาความไม่พร้อมด้านสถานที่สอบทำให้ต้องพึ่งพาคนอื่นและปัญหา การดัดแปลงรถยนต์ที่มีราคาแพง อย่างไรก็ตามกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวในการศึกษานี้เล็งเห็นว่าการขับรถยนต์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีชีวิตอิสระในการเดินทางและทำให้พวกเขาสามารถกลับเข้าสู่สังคมเหมือนคนปกติทั่วไป

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

บรรณานุกรม :
จันทกานติ์ ฉายะพงศ์ . (2555). ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทกานติ์ ฉายะพงศ์ . 2555. "ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทกานติ์ ฉายะพงศ์ . "ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
จันทกานติ์ ฉายะพงศ์ . ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.