ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวทางสำหรับการควบคุมกระบวนการโดยใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิตแผ่นลายวงจรชนิดอ่อน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางสำหรับการควบคุมกระบวนการโดยใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิตแผ่นลายวงจรชนิดอ่อน
นักวิจัย : ศิรินทรา ทันอินทรอาจ
คำค้น : Printed circuits , Flexible printed circuits , Process control , วงจรพิมพ์ , แผ่นวงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่น , การควบคุมกระบวนการผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44848
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับการควบคุมกระบวนการโดยใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิตแผ่นลายวงจรชนิดอ่อน ซึ่งปัญหาสำคัญในการประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมคือ ควรออกแบบการใช้แผนภูมิควบคุมอย่างไร เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ขั้นตอนของงานวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การเลือกและจัดลำดับความสำคัญของพารามิเตอร์ โดยการพิจารณาความวิกฤติเชิงเทคนิค และความวิกฤติเชิงต้นทุน 2) การจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการจากการพิจารณาความสัมพันธ์กับพารามิเตอร์โดยการประยุกต์ใช้แผนผังเมทริกซ์ 3) การเลือกประเภทแผนภูมิควบคุม การกำหนดความถี่ในการสุ่มและขนาดในการสุ่มตัวอย่าง 4) การประเมินความคุ้มค่าในการใช้แผนภูมิควบคุมด้วยการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แผนภูมิควบคุมกับค่าใช้จ่ายในการใช้แผนภูมิควบคุม โดยพิจารณาจากอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และ 5) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการทบทวนแผนภูมิควบคุม งานวิจัยนี้ได้นำแนวทางที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในโรงงานกรณีศึกษา พบว่าสามารถเลือกพารามิเตอร์ที่ควรทำการควบคุม 7 ประเภท จากพารามิเตอร์ทั้งหมด 51 ประเภท และได้ดำเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมกับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างในส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงผันแปรและข้อมูลเชิงลักษณะ โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10.75 และ 3.55 ตามลำดับ แสดงให้เห็นได้ว่ามีความคุ้มค่าต่อการใช้งานแผนภูมิควบคุม

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

บรรณานุกรม :
ศิรินทรา ทันอินทรอาจ . (2555). การพัฒนาแนวทางสำหรับการควบคุมกระบวนการโดยใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิตแผ่นลายวงจรชนิดอ่อน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรินทรา ทันอินทรอาจ . 2555. "การพัฒนาแนวทางสำหรับการควบคุมกระบวนการโดยใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิตแผ่นลายวงจรชนิดอ่อน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรินทรา ทันอินทรอาจ . "การพัฒนาแนวทางสำหรับการควบคุมกระบวนการโดยใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิตแผ่นลายวงจรชนิดอ่อน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ศิรินทรา ทันอินทรอาจ . การพัฒนาแนวทางสำหรับการควบคุมกระบวนการโดยใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิตแผ่นลายวงจรชนิดอ่อน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.