ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล (จังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล (จังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)
นักวิจัย : ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
คำค้น : โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5640009 , http://research.trf.or.th/node/9669
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในเขตจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม จัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Project-RBL) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีการติดตามหนุนเสริมช่วยเหลือครูอย่างต่อเนื่อง วิธีการดำเนินโครงการ มี 2 รูปแบบหลัก คือ รูปแบบที่ 1 เป็นการพัฒนากลุ่มครูผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 8 เรื่องหลักๆ คือ การจัดกระบวนการเรียนแบบ RBL การออกแบบวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงงาน ทักษะคิดเชิงระบบ ทักษะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความวิจัย เทคนิคการนำเสนอข้อมูล และจิตตปัญญาศึกษา รวมทั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทาง เวทีนำเสนอทั้งระดับศูนย์ ระดับภาค และระดับประเทศ รูปแบบที่ 2 เป็นการพัฒนาครูและนักเรียนที่โรงเรียน ประมาณ 2 ครั้งต่อโรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรวมทั้งหมด 433 คน เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 376 คน ครู 57 คน จาก 9 โรงเรียน (ไม่นับรวม 2 โรงเรียนที่ถอนตัว) แยกเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 7 โรง และสังกัดเอกชน 2 โรง ทำโครงงาน RBL ทั้งสิ้น 94 เรื่อง แบ่งเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาชีพ 75 โครงงาน (79.8%) โครงงานระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 16 โครงงาน (17.0%) และวัฒนธรรม 3 โครงงาน (3.2%) โดยจัดเป็นงานวิจัยแบบนิรนัย 85 เรื่อง (90.4%) และงานวิจัยแบบอุปนัย 9 เรื่อง (9.6%) ผลการประเมินจากแบบสอบถาม การสนทนา การสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ผลงานของนักเรียน และข้อเขียนสะท้อนคิดของครูและนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้านบวก จากเดิมที่เป็นผู้รอรับความรู้จากครู มาเป็นผู้สืบเสาะและสร้างความรู้อย่างง่ายขึ้นเอง มีการพัฒนาทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิด การสื่อสาร การทำงานเป็นกลุ่ม มีเจตตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เห็นความสำคัญของชุมชน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน ด้านการเปลี่ยนแปลงในตัวครู พบว่า ครูพัฒนาการคิดของตนเอง เข้าใจบทบาทครูยุคศตวรรษที่ 21 มีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้มารับฟังเด็กมากขึ้น มีความอดทนในการรอคอยคำตอบ มีการใช้คำถามเพื่อต้อนกระตุ้นให้เด็กคิดเกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง โครงงาน RBL ของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ “เพาะพันธุ์ปัญญา: เพื่อปัญญาที่งอกงามของครูและนักเรียน เวทีนำเสนอระดับประเทศ ประจำปี 2557” ได้รับรางวัล “โครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญาชนะเลิศ ประจำปี 2557” นอกจากนี้ ข้อเขียนสะท้อนคิดของครูในโครงการยังได้รับรางวัล “ครูผู้เขียนสรุปความคิดที่กินใจในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ประจำปี 2557” และคุณครูของศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับรางวัล “ครูเพาะพันธุ์ปัญญาแห่งปี” ท่ามกลางความสำเร็จ ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกหลายประการซึ่งยังจะต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้โครงการยั่งยืนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทีมพี่เลี้ยงมองเห็นความยั่งยืนในครูที่มีศักยภาพสูงหลายท่าน ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องและได้ผล ทั้งนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของทางโรงเรียน ซึ่งจะต้องสืบสานโครงการนี้ต่อและขยายผลทำทั้งโรงเรียน ซึ่งก็มีแนวโน้มจะเป็นไปได้สูง  

บรรณานุกรม :
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม . (2558). ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล (จังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม . 2558. "ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล (จังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม . "ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล (จังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558. Print.
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม . ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล (จังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2558.