ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิจัย : บัณฑิต อินณวงศ์
คำค้น : โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.trf.or.th/node/9668 , http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5640008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดำเนินงานของศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 2 มีการจัดการ 2 รูปแบบกิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาครูผ่านกิจกรรมภายนอกโรงเรียน และการพัฒนาครูและนักเรียนผ่านกิจกรรมที่ลงปฏิบัติในโรงเรียน โดยกิจกรรมที่ทำภายนอกโรงเรียนมีทั้งหมด 11 กิจกรรม ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มกิจกรรมย่อย คือ กลุ่มกิจกรรมติดตามประเมินผล และวิพากษ์งานวิจัย (3 กิจกรรม) ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้า, การวิพากษ์โครงร่างงานวิจัย, และการวิพากษ์งานวิจัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะครู (6 กิจกรรม) ได้แก่ หลักการตั้งชื่อและวัตถุประสงค์งานวิจัย, หลักการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์, การลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนรู้, เทคนิคการนำเสนอและเขียนงานวิจัยและออกแบบสื่อนำเสนอ, เทคนิคการนำเสนอบนเวที, และหลักการคิดเชิงเหตุผลและเชิงระบบ และกลุ่มกิจกรรมของเวทีนำเสนอผลงาน (2 กิจกรรม) ได้แก่ เวทีนำเสนอผลงานระดับภาคกลาง และระดับประเทศ ส่วนกิจกรรมที่ลงปฏิบัติในโรงเรียนประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ การลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อปรับแก้โจทย์วิจัย ติดตามผลการวิจัย วิพากษ์การวิจัย และ การจัดกิจกรรมค่ายฟาร์มคิด สะกิดไอเดีย เพื่อสร้างเวทีจำลองในการฝึกนักเรียนในการนำเสนอผลงานทางวิชาการผ่านการจับกลุ่มโรงเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในการนำเสนอที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยผลที่เกิดขึ้นเชิงภาพรวมในปีนี้พบว่าเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบลองผิดลองถูกไปก่อน แต่สิ่งที่เป็นหัวใจของการบริหารจัดการโครงการที่แท้จริงของศูนย์พี่เลี้ยง คือ การสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นในกระบวนการโครงงานฐานวิจัย (RBL) โดยยังไม่ไปผูกยึดกับผลลัพธ์ที่จะได้จากการทำของนักเรียน แต่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งผลจากเสียงสะท้อนที่นักเรียนส่วนใหญ่ คือ หลังจากผ่านโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแล้วมีความรู้สึกว่าต้องใช้ความคิดในการทำงานมากขึ้น ต้องละเอียดในการทำงานมากขึ้น รวมถึงได้มีโอกาสทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นระบบมากขึ้น ในขณะที่เสียงสะท้อนของครูแกนนำพบว่า ครูเริ่มยอมรับ และเปิดใจต่อวิถีการจัดการเรียนรู้ใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีกำลังใจจากการเห็นนักเรียนของตนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม จึงทำให้เกิดความศรัทธาต่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้การดำเนินงานของศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคส่วนอื่นด้วย ได้แก่ การนำกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาไปเป็นกิจกรรมหลักในสำหรับทำค่ายจรรยาบรรณสำหรับนักเทคโนโลยีอาหาร, การนำกระบวนการคิดเชิงเหตุผล และกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ไปใช้ในการอบรม ค่ายเยาวชน KBANK Kid Camp, การนำกระบวนการออกแบบการเรียน RBL ไปประยุกต์ใช้ในการอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดราชบุรี, และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานออกสู่สาธารณชนในรูปแบบของช่องรายการ “เพาะพันธุ์ปัญญา ศิลปากร” ผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวออนไลน์อย่าง YouTube.com

บรรณานุกรม :
บัณฑิต อินณวงศ์ . (2557). ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บัณฑิต อินณวงศ์ . 2557. "ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บัณฑิต อินณวงศ์ . "ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
บัณฑิต อินณวงศ์ . ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.