ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัย : ไพโรจน์ คีรีรัตน์
คำค้น : โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5640007 , http://research.trf.or.th/node/9667
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในเขตจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง สอนโครงงานบนฐานวิจัยสำหรับการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือการทำโครงงานฐานวิจัยแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ศูนย์พี่เลี้ยงได้เตรียมความพร้อมครูโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีหัวข้อประกอบด้วย การคิดเชิงเหตุผล จิตตปัญญาศึกษา และแผนการสอนโครงงานฐานวิจัย รวมทั้งการพัฒนาครูใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ การเรียนรู้ที่ห้องเรียนซึ่งศูนย์พี่เลี้ยงโค้ชครูผ่านการแนะนำการสอน การสาธิตการสอน และการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เครือข่ายซึ่งศูนย์พี่เลี้ยงจัดประชุมให้ครูและนักเรียนทั้งเจ็ดโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ในการสอนหนึ่งห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน ครูได้ใช้แผนจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน การสร้างโจทย์โครงงาน การออกแบบกิจกรรมทำโครงงาน การเขียนข้อเสนอโครงงาน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานและนำเสนอ ผลการดำเนินงานในครั้งนี้พบว่า โรงเรียนสามารถสอนโครงงานฐานวิจัยได้สำเร็จเพียง 7 โรงเรียน โดยมีครูที่เกี่ยวข้อง 34 คน นักเรียน 198 คน และจำนวนโครงงาน 63 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์ 24 เรื่อง กลุ่มสังคมศาสตร์ 31 เรื่อง และมนุษยศาสตร์ 8 เรื่อง นอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้เทคนิคการสอนที่สามารถดึงศักยภาพทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ในสาระวิชามาประยุกต์ใช้ได้ เช่น การหาค่าเฉลี่ย อีกทั้งนักเรียนได้พัฒนาการคิดเชิงเหตุผล การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และได้เรียนรู้สิ่งใหม่นอกห้องเรียน โดยเฉพาะปัญหาในชุมชน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเจ็ดโรงเรียน พบว่า ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการสอนโครงงานฐานวิจัย คือ การมีระบบบริหารของโรงเรียนที่เอื้อต่อการสอนโครงงานฐานวิจัย และการโค้ชครูให้มีความรู้และความมั่นใจในการสอนด้วยวิธีนี้ ดังนั้นความสำเร็จจึงขึ้นกับการเลือกโรงเรียนที่มีระบบการจัดการที่เหมาะสมและการพัฒนาเครื่องมือหรือสื่อหรือกิจกรรมสำหรับสนับสนุนการสอนของครู

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . (2558). ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . 2558. "ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . "ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558. Print.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ . ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2558.