ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาผลของสารเมลาโทนินต่อการสร้าง cytotoxic factors ของเซลล์เพาะเลี้ยง microglia ที่ได้รับการกระตุ้นจากสารแอมเฟตามีน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลของสารเมลาโทนินต่อการสร้าง cytotoxic factors ของเซลล์เพาะเลี้ยง microglia ที่ได้รับการกระตุ้นจากสารแอมเฟตามีน
นักวิจัย : จิราภรณ์ โตจรัส , ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
คำค้น : amphetamine., , cytotoxic factors , cytotoxic factors, , melatonin , microglia cultured, , เซลล์เพาะเลี้ยง, , สารเมลาโทนิน, , สารแอมเฟตามีน,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แอมเฟตามีนเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทซึ่งมีผลทำให้เซลล์ประสาทเกิดภาวะออกซีเอทีฟและการอักเสบอันเนื่องจากการสังเคราะห์อนุมูลอิสระออกซิเจนและไนโตรเจนออกมาในปริมาณมากปัจจุบันการอธิบายถึงบทบาทของสารแอมเฟตามีนต่อการอักเสบของเซลล์สมองยังไม่ทราบแน่ชัดในเซลล์สมองมีเซลล์ไมโคเกลียพบว่าการกระตุ้นเซลล์นี้จะไปมีผลทำให้เกิดการตายของเซลล์ประสาทดังนั้นการกระตุ้นเซลล์ประสาทด้วยสารแอมเฟตามีนอาจผลิตสารที่ไปมีผลทำให้เซลล์ประสาทตายการทดสอบผลของสารแอมเฟตามีนต่อเซลล์เพาะเลี้ยงไมโครเกลียมีผลทำให้เซลล์ตายขึ้นกับความเข้มข้นของสารและระยะเวลาที่ได้รับสารและไปมีผลทำให้เซลล์ไมโครเกลียสังเคราะห์สารพวกไซโตคายน์กลุ่ม interleukin (IL1-B), interleukin 6 (IL-6) และ tumor necrosis factor a (TNF d) และยังไปมีผลกระตุ้นให้มีการผลิตสารอนุมูลอิสระออกซิเจนและกลุ่มไนโตรเจนออกมาเช่นเดียวกันเมื่อให้สารเมลาโทนินที่ผลิตจากต่อมไพเนียลแก่เซลล์ก่อนให้สารแอมเฟตามีนว่าสามารถลดการตายของเซลล์ประสาทได้และยังมีผลลดการสังเคราะห์ไซโตคายน์รวมถึงสารอนุมูลอสระออกซิเจนและกลุ่มไนโตรเจนซึ่งปริมาณสารเหล่านี้เมื่อมีปริมาณมากจะไปมีผลทำลายระบบประสาทส่วนกลางและทำให้เกิดการเสื่อมระบบประสาทในผู้เสพยาเสพติดกลุ่มนี้ดังนั้นการที่สารเมลาโทนินสามารถลดความเป็นพิษของสารแอมเฟตามีนได้สารเมลาโทนินจึงเป็นสารที่อาจจะนำไปใช้ในการป้องกันเซลล์ประสาทที่ได้รับสารแอมเฟตามีนหรือสารกระตุ้นเซลล์ประสาทชนิดอื่น

บรรณานุกรม :
จิราภรณ์ โตจรัส , ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ . (2551). ศึกษาผลของสารเมลาโทนินต่อการสร้าง cytotoxic factors ของเซลล์เพาะเลี้ยง microglia ที่ได้รับการกระตุ้นจากสารแอมเฟตามีน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิราภรณ์ โตจรัส , ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ . 2551. "ศึกษาผลของสารเมลาโทนินต่อการสร้าง cytotoxic factors ของเซลล์เพาะเลี้ยง microglia ที่ได้รับการกระตุ้นจากสารแอมเฟตามีน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิราภรณ์ โตจรัส , ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ . "ศึกษาผลของสารเมลาโทนินต่อการสร้าง cytotoxic factors ของเซลล์เพาะเลี้ยง microglia ที่ได้รับการกระตุ้นจากสารแอมเฟตามีน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จิราภรณ์ โตจรัส , ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ . ศึกษาผลของสารเมลาโทนินต่อการสร้าง cytotoxic factors ของเซลล์เพาะเลี้ยง microglia ที่ได้รับการกระตุ้นจากสารแอมเฟตามีน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.