ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเพลเลตอีฟาวีเรนซ์โดยการพอกยาแขวนตะกอนให้เป็นชั้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเพลเลตอีฟาวีเรนซ์โดยการพอกยาแขวนตะกอนให้เป็นชั้น
นักวิจัย : สาวิตรี สหกิจพิจารณ์ , วรธัช ฐิติกรพงศ์ , ณัฏฐิกา นิ่มมะโน , ชฎากาญจน์ ศิรสิทธิโชค
คำค้น : การอัดเม็ด , Efavirenz , Pelletizing
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ , วรธัช ฐิติกรพงศ์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45408 , Sepr 15/55 ค2.18
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยาอีฟาวีเรนซ์เป็นยาต้านไวรัสเอดส์ที่มีค่าการละลายนํ้าตํ่า ทำให้มีข้อจำกัดด้านสภาพพร้อมใช้ทางชีวภาพรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่กลืนยายาก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพลเลตโดยเทคนิคการพอกยาแขวนตะกอนที่มีขนาดอนุภาคละเอียด ซึ่งอาจเป็นทางเลือกในการเพิ่มการละลายและเป็นรูปแบบที่เพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาให้แก่ผู้ป่วย เตรียมเพลเลตโดยการนำยาแขวนตะกอนของอีฟาวิเรนซ์ซึ่งมีพอลอกซาเมอร์ 188 และไฮดรอกซีโพรพิลเมธิลเซลลูโลสเป็นสารช่วยแขวนตะกอนในอัตราส่วน 1:1 ไปพอกชั้นบนลูกปัดแก้วด้วยหม้อเคลือบที่ติดตั้งหัวสเปรย์ ทำการประเมินผลของการลดขนาดอนุภาคตัวยาและส่วนประกอบของสูตรตำรับต่อคุณสมบัติทางกายภาพของยาแขวนตะกอนที่พอกเป็นชั้นบนลูกปัดแก้ว ในด้านคุณสมบัติเชิงความร้อน ความเป็นผลึก ขนาดอนุภาคของตัวยาที่ได้จากการกระจายตัวกลับ และการละลายของตัวยา ผลการทดลองพบว่าขนาดอนุภาคตัวยาที่ได้จากการกระจายตัวกลับของยาแขวนตะกอนหลังการพอกชั้นบนลูกปัดแก้วมีขนาดใหญ่กว่าก่อนพอก และตัวยาที่พอกชั้นบนลูกปัดแก้วอยู่ในรูปอสัณฐาน เพลเลตของยาแขวนตะกอนที่ผ่านการลดขนาดและไม่ผ่านการลดขนาดมีการละลายที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีการละลายน้อยกว่าร้อยละ 25 ที่เวลา 90 นาที อย่างไรก็ตามพบว่าส่วนประกอบของสูตรตำรับมีผลในการเพิ่มการละลาย ดังนั้นควรมีการศึกษาพัฒนาสูตรตำรับและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มการละลายของตัวยาต่อไป

บรรณานุกรม :
สาวิตรี สหกิจพิจารณ์ , วรธัช ฐิติกรพงศ์ , ณัฏฐิกา นิ่มมะโน , ชฎากาญจน์ ศิรสิทธิโชค . (2555). การพัฒนาเพลเลตอีฟาวีเรนซ์โดยการพอกยาแขวนตะกอนให้เป็นชั้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาวิตรี สหกิจพิจารณ์ , วรธัช ฐิติกรพงศ์ , ณัฏฐิกา นิ่มมะโน , ชฎากาญจน์ ศิรสิทธิโชค . 2555. "การพัฒนาเพลเลตอีฟาวีเรนซ์โดยการพอกยาแขวนตะกอนให้เป็นชั้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาวิตรี สหกิจพิจารณ์ , วรธัช ฐิติกรพงศ์ , ณัฏฐิกา นิ่มมะโน , ชฎากาญจน์ ศิรสิทธิโชค . "การพัฒนาเพลเลตอีฟาวีเรนซ์โดยการพอกยาแขวนตะกอนให้เป็นชั้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
สาวิตรี สหกิจพิจารณ์ , วรธัช ฐิติกรพงศ์ , ณัฏฐิกา นิ่มมะโน , ชฎากาญจน์ ศิรสิทธิโชค . การพัฒนาเพลเลตอีฟาวีเรนซ์โดยการพอกยาแขวนตะกอนให้เป็นชั้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.