ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์
นักวิจัย : อุทัยวรรณ คุ้มปีต , หัทยา บัลลพาภินันท , จินดารัตน์ หาญกิติวัธน
คำค้น : ไลโปโซม , คาเฟอีน , เซลลูไลต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชกรรมศาสตร์ , นนทิมา วรรธนะภูต , วราภรณ์ สุวกูล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45401 , Sepr 8/55 ค2.1
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คาเฟอีนเป็นสารที่มีฤทธิ์ลดเซลลูไลท์ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในผู้หญิงส่วนใหญ่ แต่คาเฟอีนมีความสามารถในการซึมผ่านผิวหนังต่า ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรตารับที่สามารถนาส่งคาเฟอีนไปยังชั้นหนังแท้ซึ่งเป็นจุดออกฤทธิ์ ผู้วิจัยเลือกใช้ระบบอิลาสติกลิโพโซมเป็นระบบนาส่ง โดยศึกษาถึงผลของปริมาณ total lipid ต่อการเกิดลิโพโซมซึ่งเตรียมโดยวิธี film hydration ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดและคุณสมบัติทางกายภาพของ อิลาสติกลิโพโซม ได้แก่ ชนิดและความเข้มข้นของ edge activator (Tween®80 และ Span®80 5, 10 และ 15% โดยน้าหนัก) ความเข้มข้นของเอทานอลที่ใช้เป็นเฟสน้า (7, 10 และ 15% โดยน้าหนัก) จากการศึกษาพบว่าปริมาณ total lipid ที่เหมาะสมในการเตรียมลิโพโซม คือ 60 มิลลิกรัมต่อ 2 มิลลิลิตร ชนิดและปริมาณ edge activator ที่ทาให้เกิดอิลาสติกลิโพโซมที่สมบูรณ์ คือ Tween®80 10 และ 15% และ Span®80 5% ความเข้มข้นของเอทานอลที่เหมาะสม คือ 7% แต่อย่างไรก็ตามพบว่าคาเฟอีนมีผลรบกวนการเกิดอิลาสติกลิโพโซมของสูตรตารับที่ใช้ Span®80 5% ทาให้ไม่สามารถเกิดเป็นอิลาสติกลิโพโซมได้ เมื่อหาค่าร้อยละการเก็บกักคาเฟอีนในอิลาสติกลิโพโซมพบว่าสูตรตารับที่ใช้ Tween®80 10 และ 15% สามารถกักเก็บคาเฟอีนได้ประมาณ 11.16% และ 32.34% ของปริมาณคาเฟอีนที่ใส่ลงในสูตรตารับตามลาดับ

บรรณานุกรม :
อุทัยวรรณ คุ้มปีต , หัทยา บัลลพาภินันท , จินดารัตน์ หาญกิติวัธน . (2555). การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัยวรรณ คุ้มปีต , หัทยา บัลลพาภินันท , จินดารัตน์ หาญกิติวัธน . 2555. "การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัยวรรณ คุ้มปีต , หัทยา บัลลพาภินันท , จินดารัตน์ หาญกิติวัธน . "การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
อุทัยวรรณ คุ้มปีต , หัทยา บัลลพาภินันท , จินดารัตน์ หาญกิติวัธน . การพัฒนาอิลาสติกลิโพโซมที่มีคาเฟอีนสำหรับการรักษาเซลลูไลท์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.