ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย
นักวิจัย : วฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา , ณัฐสุดา เต้พันธ์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42934
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานร่วมกับผู้รับบริการที่มี่ความคิดฆ่าตัวตาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความในการวิเคราะห์ข้อมูล มีผู้ให้ข้อมูลเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาจำนวน 8 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานร่วมกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต่อผู้รับบริการที่มีความคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อยการประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของผู้รับบริการ และการทำความเข้าใจสาเหตุแห่งความคิดฆ่าตัวตาย ประเด็นหลักที่สอง ปรัชญาความเชื่อพื้นฐานของนักจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อยความเชื่อเกี่ยวกับโลกและชีวิต และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทในฐานะผู้ช่วยเหลือ ประเด็นหลักที่สาม การปฏิบัติงานของนักจิตวิทยากับผู้รับบริการที่มีความคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อยกระบวนการและเป้าหมายในการทำงานร่วมกับผู้รับบริการ การประเมินความเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ ปัจจัยที่สนับสนุนการทำงานของผู้ให้บริการ และความรู้สึกภายในจิตใจที่ปรากฎขึ้นจากการทำงาน และประเด็นหลักสุดท้าย การเรียนรู้ที่ตกผลึกผ่านประสบการณ์ ประกอบด้วยประเด็นย่อย ปัจจัยที่เอื้อในการทำงานร่วมกับผู้รับบริการ การดูแลจิตใจของนักจิตวิทยา และความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อภาวะจิตใจของผู้ที่ปรารถนาจะจบชีวิต ผลจากงานวิจัยนี้สามารถใช้ทำความเข้าใจประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาทั้งในมุมมองเชิงวิชาชีพและมุมมองเชิงบุคคล เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้รับบริการที่มีแสดงออกทางความคิดหรือพฤติกรรมถึงความต้องการฆ่าตัวตาย รวมถึงอภิปรายผลการวิจัยภายใต้ประเด็นเรื่องกระบวนการและประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนประเด็นในการดูแลจิตใจตนเองของนักจิตวิทยา

บรรณานุกรม :
วฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์ . (2556). ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์ . 2556. "ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์ . "ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
วฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์ . ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.