ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง
นักวิจัย : ณัฐวุฒิ ชูแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา , อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42880
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา อิทธิพลข้อมูลพฤติกรรมพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับความจริง และความแม่นยำในการจับโกหก กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 240 คน โดยสุ่มเข้าสู่ 6 เงื่อนไข เงื่อนไขละ 40 คน เพศชาย 20 คน เพศหญิง 20 คน โดยการทดลองในแต่ละเงื่อนไขได้ชมวีดิทัศน์แตกต่างกันในเนื้อหา เมื่อผู้ร่วมงานวิจัยชมวีดิทัศน์เสร็จแล้วจึงตอบคำถาม ว่าบุคคลในวีดิทัศน์มีความเป็นไปได้ในการโกหก หรือพูดความจริงมากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมพื้นฐานแบบตัวแสดงพูดความจริง ไม่ได้ทำให้ผู้ร่วมงานวิจัยมีความแม่นยำในการจับโกหก และความแม่นยำในการจับความจริงสูงกว่าเงื่อนไขอื่นๆ 2. พฤติกรรมพื้นฐานแบบตัวแสดงพูดโกหกไม่ได้ทำให้ผู้ร่วมงานวิจัยมีความแม่นยำในการจับความโกหก และความแม่นยำในการจับความจริงต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ 3. เพศ หญิงมีความแม่นยำในการจับโกหก และความแม่นยำในการจับความจริงแตกต่างกับเพศชาย

บรรณานุกรม :
ณัฐวุฒิ ชูแสง . (2556). อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวุฒิ ชูแสง . 2556. "อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวุฒิ ชูแสง . "อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ณัฐวุฒิ ชูแสง . อิทธิพลของการมีข้อมูลพื้นฐานต่อความแม่นยำในการจับโกหกและจับความจริง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.