ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)
นักวิจัย : ภัฏ กรวิกนพดล
คำค้น : วัชรพล ลิมปะพันธุ์ , สื่อมวลชน -- การจัดการ , วิทยุกระจายเสียง , การบริหารองค์การ , Watcharapol Limpapan , Mass media -- Management , Radio broadcasting , Associations, institutions, etc.-- Management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ , กาญจนา แก้วเทพ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

วิทยานิพนธ์เรื่อง “พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) ศึกษาพัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา) ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 – 2553 และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา) ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 – 2553 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์นายวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)และผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ผลงานต่างๆที่เกี่ยวกับนายวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา) จากการศึกษาพบว่า พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา) แบ่งออกเป็น 4 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคที่ 1 พ.ศ. 2515 - 2521 ยุควิทยุเอเอ็ม + หนังกลางแปลง ”จอซุปเปอร์ลูกทุ่ง” การบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นแบบไม่เป็นทางการ / ยุคที่ 2 พ.ศ. 2521 - 2524 วิทยุเอเอ็ม + หนังกลางแปลง “จอผ่าโลก”การบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นแบบไม่เป็นทางการ/ ยุคที่ 3 พ.ศ. 2524 - 2533 วิทยุเอเอ็ม + หนังกลางแปลง “จอโค้งเรดาร์” + วงดนตรีลูกทุ่งไทยรัฐ การบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นแบบกึ่งทางการ และยุคที่ 4 พ.ศ. 2540 - 2553 ยุคธุรกิจสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง“เจ้าของสื่อ”สู่“เจ้าของสินค้า”การบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นแบบเป็นทางการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา) ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคลของแอ๊ด เทวดา คือ 1) มีความสามารถในการเรียนรู้จากต้นแบบและสามารถนำมาปรับแปลงให้ดีกว่า 2) มีความเป็นศิลปินมากกว่าความเป็นนักธุรกิจ 3)พื้นฐานจากการเป็นตำรวจพลร่มและ 4)มีทักษะในการจัดบุคลากรได้เหมาะสมกับงาน ปัจจัยภายในองค์กร คือ 1)การบริหารบุคลากรแบบครอบครัว 2)ทักษะและลักษณะเฉพาะตัวของบุคลากร 3)การบริหารการผลิตด้วยวิธีการของตำรวจพลร่ม 4)การบริหารจัดการเครือข่ายในธุรกิจสื่อต่างๆ และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ 1)ปัจจัยด้านสังคมและการเมือง 2)ปัจจัยทางด้านเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม 3)ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 4)เจ้าของสินค้า และ 5)ผู้ฟังและผู้ชม

บรรณานุกรม :
ภัฏ กรวิกนพดล . (2555). พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัฏ กรวิกนพดล . 2555. "พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัฏ กรวิกนพดล . "พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ภัฏ กรวิกนพดล . พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.