ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถนะของแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน ชนิดแผ่นเรียบแบบใช้น้ำถ่ายเทความร้อน สำหรับใช้กับบ้านพักอาศัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถนะของแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน ชนิดแผ่นเรียบแบบใช้น้ำถ่ายเทความร้อน สำหรับใช้กับบ้านพักอาศัย
นักวิจัย : เธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ
คำค้น : เซลล์แสงอาทิตย์ , การผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม , Photovoltaic cells , Cogeneration of electric power and heat
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , วิทยา ยงเจริญ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน ชนิดแผ่นเรียบแบบใช้น้ำถ่ายเทความร้อนที่มีขนาด 0.79 ตารางเมตร ซึ่งต่อเข้ากับถังน้ำร้อนที่มีปริมาณน้ำ 120 ลิตร โดยทดสอบในกรณีหมุนเวียนน้ำด้วยปั๊มขนาดเล็ก และกรณีหมุนเวียนน้ำตามธรรมชาติ แผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วางหันไปทางทิศใต้ ทำมุม 15 องศาในแนวระดับ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ความเข้มแสงอาทิตย์ อุณหภูมิน้ำเริ่มต้นในถังเก็บ อุณหภูมิน้ำเข้าแผง และอุณหภูมิอากาศภายนอก การเก็บข้อมูลจะเก็บในช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00-16.00 น. ทุกๆ 2 นาที แล้วนำข้อมูลที่ได้ทำเป็นข้อมูลรายชั่วโมง และข้อมูลรายวัน จากนั้นนำข้อมูลรายวันมาคำนวณหาประสิทธิภาพทางความร้อน และประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และหาพลังงานความร้อนรายปีจากการประยุกต์ใช้สมการประสิทธิภาพจากการทดสอบ ηth = 0.2532-0.0579 (Ti-Ta)/H ทำให้ทราบว่ามีประสิทธิภาพทางความร้อนเฉลี่ย 25% ส่วนพลังงานไฟฟ้าได้จากการประยุกต์ใช้สมการประสิทธิภาพเฉลี่ยจากการทดสอบ ηel = 0.0306-0.0105 (Ti-Ta)/H และทราบว่ามีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเฉลี่ย 3% ดังนั้นประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมของระบบเท่ากับ 28% สำหรับพลังงานรายปีที่ได้จากระบบแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน โดยอาศัยข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ และอุณหภูมิอากาศภายนอก ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553-พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นระยะเวลา 1 ปี พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ได้ มีค่าเท่ากับ 1,023 MJ และ 127 MJ ตามลำดับ เมื่อทราบค่าพลังงานที่ได้จากระบบแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนแล้ว จะนำข้อมูลไปใช้หาจำนวนของแผงที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้าในส่วนของบ้านพักอาศัย

บรรณานุกรม :
เธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ . (2554). สมรรถนะของแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน ชนิดแผ่นเรียบแบบใช้น้ำถ่ายเทความร้อน สำหรับใช้กับบ้านพักอาศัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ . 2554. "สมรรถนะของแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน ชนิดแผ่นเรียบแบบใช้น้ำถ่ายเทความร้อน สำหรับใช้กับบ้านพักอาศัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ . "สมรรถนะของแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน ชนิดแผ่นเรียบแบบใช้น้ำถ่ายเทความร้อน สำหรับใช้กับบ้านพักอาศัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
เธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ . สมรรถนะของแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน ชนิดแผ่นเรียบแบบใช้น้ำถ่ายเทความร้อน สำหรับใช้กับบ้านพักอาศัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.