ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคต
นักวิจัย : อันธิกา อุทัยบุตร
คำค้น : รัฐประศาสนศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน , Public adminstration -- Study and teaching
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิทยา บวรวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย และเพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการขยายตัวของการเรียนการสอนดังกล่าว พร้อมทัง้วิเคราะห์ แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้บริหารจากสำนักมาตรฐานและประเมินผล อุดมศึกษา และนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทัง้ ในระดับปริญญาโทและเอกจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทัง้นี้ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาวิจัย เอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึก และการแจกแบบสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการสนับสนุนและความต้องการ จากหน่วยงานภาครัฐ ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษา และความเห็นแก่ตัวและมุ่ง แสวงหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยผลกระทบจากการขยายตัวของหลักสูตรที่ไม่มี มาตรฐานและคุณภาพนัน้ ส่งผลให้นักศึกษาที่จบการศึกษาไม่มีคุณภาพ และเจตนารมณ์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพถูกบิดเบือนไป สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานัน้ ควรจะมี การสร้างจิตสำนึกที่ดีและปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมให้แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษา ตลอดจน สร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากภาคประชาชน

บรรณานุกรม :
อันธิกา อุทัยบุตร . (2555). การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อันธิกา อุทัยบุตร . 2555. "การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อันธิกา อุทัยบุตร . "การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
อันธิกา อุทัยบุตร . การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.