ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการ
นักวิจัย : นพมาศ พุทธรักษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
คำค้น : Television broadcasting of news , Communication , Scholars , ข่าวโทรทัศน์ , การสื่อสาร , นักจัดรายการโทรทัศน์ , นักวิชาการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743325395 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41134
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการและปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงบทบาทของนักวิชาการในการทำหน้าที่จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิชาการ 7 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการ ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 1. เข้ามาเป็นผู้จัดรายการโดยตรง 2. เริ่มต้นเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วเปลี่ยนเป็นผู้จัดรายการ 3. เริ่มเป็นวิทยากร ต่อมาเป็นผู้ดำเนินรายการ แล้วเปลี่ยนเป็นผู้จัดรายการ โดยเหตุผลของการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการประกอบด้วย 1. ความรับผิดชอบในการบริการวิชาการแก่สังคม 2. นโยบายขององค์กรสื่อมวลชนต้องการให้เกิดรายการที่มีคุณค่าแก่มวลชน 3. ทัศนคติที่ดีในการทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชน 4. เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมได้ลึกซึ้ง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงบทบาทของนักวิชาการในการ ทำหน้าที่จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ประกอบด้วย 1. ใช้ความรู้หรือทฤษฎีทางวิชาการที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย มาวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวสารของโลกปัจจุบัน 2. มีความสามารถในการถ่ายทอดข่าวสารผ่านสื่อมวลชน 3. มีคณะทำงานช่วยผลิตรายการ 4. มีความเข้าใจในหลักการทำงานด้านข่าว

บรรณานุกรม :
นพมาศ พุทธรักษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย . (2541). กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพมาศ พุทธรักษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย . 2541. "กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพมาศ พุทธรักษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย . "กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
นพมาศ พุทธรักษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย . กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.