ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
นักวิจัย : กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
คำค้น : วิขาชีพ , นักประชาสัมพันธ์ , การประชาสัมพันธ์ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , Professions , Public relations , Public relations personnel
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743338411 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาลักษณะความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ บทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 คน และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิจัยเชิงสำรวจ นักประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย 87 หน่วยงาน จำนวน 549 คน ผลการวิจัยพบว่า นักประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยมีระดับการศึกษา และระดับรายได้ค่อนข้างดี ทั้งนี้พบว่าประสบการณ์จากการทำงานอาชีพอื่น ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานประชาสัมพันธ์คืออาชีพผู้สื่อข่าว และอาชีพที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์มี 20 ประการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ความรู้ ความคิด และทักษะ ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์มีตัวประกอบสำคัญ 15 ประการ โดยตัวประกอบที่มีคะแนนสูงสุดคือ ความสามารถเชิงพุทธิปัญญาทางด้านประชาสัมพันธ์ บทบาทในการปฏิบัติงานของนักประชาสัมพันธ์มีตัวประกอบสำคัญ 6 บทบาท ทั้งนี้พบว่านักประชาสัมพันธ์คนหนึ่งอาจมีมากกว่า 1 บทบาท ลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยมี 10 ประเภท คือ งานเผยแพร่ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ การตอบแทนสังคมชุมชนสัมพันธ์ การจัดการประเด็นสาธารณะ การจัดการภาวะวิกฤติ การวิจัย-ประเมินผล การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการตลาด การเป็นผู้อุปถัมภ์และงานอื่นๆ ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทในการปฏิบัติงานและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

บรรณานุกรม :
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ . (2542). ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ . 2542. "ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ . "ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ . ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.