ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของพนักงานในโรงงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของพนักงานในโรงงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)
นักวิจัย : เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง
คำค้น : Media exposure , Communication in organizations , Environment management , การเปิดรับข่าวสาร , การสื่อสารในองค์การ , การจัดการสิ่งแวดล้อม , กลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746383132 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41127
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ตำแหน่งงาน อายุงาน รายได้ และการศึกษากับการเปิดรับข่าวสารโดยทั่วไป และข่าวสารเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ของพนักงานโรงงานกลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีจำนวนทั้งสิ้น 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า t-test ค่า one-way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ผลการวิจัยพบว่า 1. การเปิดรับข่าวสารเรื่องระบบจัดการสิ่งแวดล้อม จากเพื่อน บุคคลในครอบครัว บุคคลที่รู้จัก และแผ่นพับ มีความแตกต่างกันในเพศที่ต่างกัน สำหรับในอายุที่ต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันจาก บุคคลในครอบครัว บุคคลที่รู้จัก วิทยุ แผ่นพับ โปสเตอร์/บอร์ดบริษัท วารสารบริษัท และเสียงตามสายในโรงงาน สำหรับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันจาก บุคคลในครอบครัว บุคคลที่รู้จัก โทรทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์/บอร์ดบริษัท เสียงตามสายในโรงงานและปฏิทินบริษัท สำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันจาก เสียงตามสายในโรงงาน สำหรับอายุงานที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันจาก เพื่อน บุคคลในครอบครัว บุคคลที่รู้จัก วิทยุ แผ่นพับ และของขวัญปีใหม่ของบริษัท แต่สำหรับพนักงานที่มีรายได้แตกต่างกัน ไม่พบการเปิดรับข่าวสารเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 2. การเปิดรับข่าวสารเรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากโทรทัศน์ แผ่นพับ และปฏิทินบริษัท มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. การเปิดรับข่าวสารเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากโปสเตอร์/บอร์ดบริษัท มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 4. การเปิดรับข่าวสารเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เพื่อร่วมงาน บุคคลในครอบครัว บุคคลที่รู้จัก นิทรรศการ หนังสือคู่มือสิ่งแวดล้อม เสียงตามสายในโรงงาน และวารสารประจำเดือนของบริษัท มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับทัศน

บรรณานุกรม :
เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง . (2540). การเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของพนักงานในโรงงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง . 2540. "การเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของพนักงานในโรงงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง . "การเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของพนักงานในโรงงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง . การเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของพนักงานในโรงงานกลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.