ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : ขวัญชนก ณียวัฒน์
คำค้น : การสื่อสาร -- แง่สังคม -- ไทย -- เชียงราย , การสื่อสารทางการพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย -- เชียงราย , อาเซียน , แม่สาย (เชียงราย) , Communication -- Social aspects -- Thailand -- Chiang Rai , Communication in economic development -- Thailand -- Chiang Rai , ASEAN , Mae Sai (Chiang Rai)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37787
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการดำเนินการในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของสื่อบุคคลท้องถิ่นและวิทยุชุมชน และเพื่อศึกษาการเปิดรับ และการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร รวมถึงบทบาทของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2558 ที่ได้รับผ่านสื่อบุคคลท้องถิ่นและวิทยุชุมชนในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก สื่อบุคคลท้องถิ่น 14 คน ผู้ปฏิบัติงานของวิทยุชุมชน 4 สถานี และประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า 1) การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของสื่อบุคคลท้องถิ่นและวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่มาจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดจัดขึ้น 2) การดำเนินการในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของสื่อบุคคลท้องถิ่นและวิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย สื่อบุคคลท้องถิ่นจะดำเนินการผ่านช่องทาง/สื่อที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ ส่วนวิทยุชุมชนดำเนินการผ่านการจัดรายการวิทยุ 3) การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2558 ผ่านสื่อภาคประชาชนนั้น ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อภาคประชาชน ผ่านช่องทางการฟังวิทยุชุมชนและเสียงตามสาย แต่จะไม่มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2558 ผ่านสื่อภาคประชาชน 4) การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2558 ผ่านสื่ออื่นๆ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และมีการแสวงหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 5) บทบาทของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2558 ที่ได้รับผ่านสื่อบุคคลและวิทยุชุมชนในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 พบว่าประชาชนมีการตระหนักถึงการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยมีทัศนคติในด้านบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอแม่สาย และมีการปรับตัวในด้านการส่งเสริมบุตรหลานด้านการเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บรรณานุกรม :
ขวัญชนก ณียวัฒน์ . (2555). การสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญชนก ณียวัฒน์ . 2555. "การสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญชนก ณียวัฒน์ . "การสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ขวัญชนก ณียวัฒน์ . การสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.