ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
นักวิจัย : ทัศนัย องค์กบิลย์
คำค้น : การผลิตก๊าซจากถ่านหิน , แกสซิฟิเคชันของชีวมวล , การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด , Coal gasification , Biomass gasification , Fluidized-bed combustion
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เลอสรวง เมฆสุต , ประพันธ์ คูชลธารา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38326
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

งานวิจัยนี้ศึกษาและออกแบบกระบวนการแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพแก๊สสังเคราะห์จากกระบวนการแกซิฟิเคชัน โดยใช้หลักการแยกส่วนของแกซิฟิเคชันและการเผาไหม้ออกจากกันและนำความร้อนจากส่วนการเผาไหม้มายังส่วนแกซิฟิเคชันโดยการถ่ายโอนความร้อนผ่านทางวัสดุเบด คือทราย ในรูปของความร้อนแฝงของทราย พบว่าเครื่องปฏิกรณ์ที่ได้ออกแบบนั้นสามารถผลิตแก๊สสังเคราะห์ที่มีองค์ประกอบของแก๊สสังเคราะห์และค่าความร้อนสูง นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาผลของตัวแปร ได้แก่ สัดส่วนของการผสมกะลาปาล์มกับถ่านหินและอุณหภูมิที่มีต่อองค์ประกอบของแก๊สสังเคราะห์ จากผลการทดลองพบว่า เมื่อสัดส่วนของชีวมวลเพิ่มขึ้น ทำให้ร้อยละโดยปริมาตรของไฮโดรเจนลดลง คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น ส่วนมีเทนและคาร์บอนมอนอกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ส่วนผลของอุณหภูมิที่มีต่อองค์ประกอบของแก๊สสังเคราะห์ พบว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ร้อยละโดยปริมาตรของไฮโดรเจนสูงขึ้น คาร์บอนไดออกไซด์ลดลง คาร์บอนมอนอกไซด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีเทนลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีการนำองค์ประกอบของแก๊สที่ได้ไปเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการเดียวกัน คือแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ คือกระบวนการ SilvaGas และ FICFB พบว่าแก๊สที่ผลิตได้จากงานวิจัยนี้ให้องค์ประกอบของไฮโดรเจนที่สูงกว่าอีกสองระบบ

บรรณานุกรม :
ทัศนัย องค์กบิลย์ . (2550). แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนัย องค์กบิลย์ . 2550. "แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนัย องค์กบิลย์ . "แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ทัศนัย องค์กบิลย์ . แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.