ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
นักวิจัย : สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
คำค้น : สถาบันพระบรมราชชนก , การพยาบาล -- การศึกษาและการสอน , Praboromarajchanok Institutes , Nursing -- Study and teaching
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ , ปทีป เมธาคุณวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สาระศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลของ สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ 2) ประเมินความต้องการจำเป็นของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การสอนทางการพยาบาล และ 3) พัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาล ข้อมูลศูนย์ความเป็น เลิศด้านการสอนทางการพยาบาล เป็นเอกสารที่สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ประเมินความต้องการจำเป็นของการจัดตั้งศูนย์ ความเป็นเลิศด้านการสอน จากอาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 15 แห่งจำนวน 301 คน พัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี องค์ประกอบที่สำคัญคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของศูนย์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ 2. สภาพการพัฒนาอาจารย์ คือมีหน่วยงานรับผิดชอบ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และแผนการพัฒนาอาจารย์ไว้ ชัดเจน มีการดำเนินการตามแผนในระดับปานกลาง วิธีการที่ใช้พัฒนาอาจารย์มากที่สุดคือการจัดประชุม/สัมมนา และ วิธีการที่อาจารย์ใช้พัฒนาตนเองมากที่สุด คือ การศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนที่ พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ ความรู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุดคือ ทักษะการ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาวิธีการแก้ปัญหา วิธีการที่อาจารย์ต้องการได้รับพัฒนามากที่สุดคือ การให้ลาไปเพิ่มพูนความรู้โดย ได้รับเงินเดือน 3. รูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาล ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์: เป็นผู้นำและประสานความ ร่วมมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาล 2) พันธกิจ: เป็นแกนนำในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ การเรียนการสอน 3) โครงสร้าง: เป็นโครงสร้างตามหน้าที่ 4) การบริหาร: เป็นหน่วยงานอิสระ 5) วัตถุประสงค์: พัฒนา อาจารย์ด้านการเรียนการสอนทางออนไลน์ 6) ภารกิจ: พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอน เผยแพร่เทคนิค/วิธีการสอนทาง ออนไลน์ ให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอน จัดประชุมอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน 7) งบประมาณ: ได้รับการ สนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนก จากการลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม 8) การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก: ร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 9) ลักษณะการให้บริการ: จัดประชุม/สัมมนา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษาด้านการสอน เผยแพร่ข้อมูลด้านการสอน 10) ฐานข้อมูลที่จำเป็น: เทคนิค/วิธีการสอน ผลงานวิจัย/นวัตกรรม การเรียนการสอน แนวทางการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลไปสู่การปฏิบัติคือ กำหนดผู้รับผิดชอบ และ วางระบบและกลไกดำเนินงานของศูนย์ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และรวบรวมเอกสาร บทความ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมการเรียนการสอน มาจัดระบบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์

บรรณานุกรม :
สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ . (2553). การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ . 2553. "การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ . "การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ . การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.