ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

A haunting past : the role of ghosts in reflecting Chinese immigrants' identity in Amy Tan's novels

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : A haunting past : the role of ghosts in reflecting Chinese immigrants' identity in Amy Tan's novels
นักวิจัย : Pitchayapa Siridetkoon
คำค้น : ตัน, เอมี่ -- การวิจารณ์และการตีความ , ผีในวรรณกรรม , Tan, Amy -- Criticism and interpretation , Ghosts in literature
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : Carina Chotirawe , Chulalongkorn University. Faculty of Arts
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36244
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 2008

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาการนำเสนอผีและบทบาทของผีในนวนิยายสามเรื่องของเอมี่ ตัน นักเขียนชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ได้แก่ เรื่อง เดอะ คิทเช่นก็อดไวฟ์ เดอะ โบนเซ็ตเตอรส์ดอเทอร์ และ เดอะ ฮันเดรดซีเครตเซ้นส์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่าภาพของผีและธรรมชาติที่จับต้องไม่ได้ของผีซึ่งทำให้เกิดภาวะมีอยู่แต่มองไม่เห็น สามารถนำมาใช้เพื่อบรรยายถึงลักษณะของวัฒนธรรมและบทบาทของตัวละครสตรีในงานเขียนชาติพันธุ์ นอกจากผีจะสามารถสื่อถึงภาวะไร้อำนาจของตัวละครได้แล้ว วิทยานิพนธ์นี้ยังนำเสนอการอ่านผีในมุมมองใหม่ซึ่งสามารถมองได้ว่าผีเป็นแหล่งที่มาของอำนาจและการต่อต้านสำหรับตัวละครชายขอบ การศึกษานี้ใช้บทวิเคราะห์ของแคทลีน โบรแกน ในหนังสือ Cultural Haunting: Ghosts and Ethnicity in Recent American Literature (2005) ซึ่งกล่าวถึงบทบาทของผีที่ปรากฎอยู่ในนวนิยายว่าผีสื่อถึงความเสื่อมสูญและความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมโดยทำหน้าที่เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างวัฒนธรรม นอกจากนี้ ในนวนิยายทั้งสามเรื่องยังแสดงให้เห็นถึงสภาวะเงียบของตัวละครสตรีชาวอเมริกันเชื้อสายจีนซึ่งเรื่องเล่าและอดีตของตัวละครเหล่านี้ถูกละเลยและกดทับโดยเรื่องเล่ากระแสหลัก (Official Narrative) ดังนั้นภาพของผีจึงสื่อถึงสถานะความเป็นอื่นของตัวละครสตรีชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่ไร้ซึ่งอัตลักษณ์และตัวตน อย่างไรก็ตาม สภาวะที่คลุมเครือของผีซึ่งท้าทายต่อความพยายามที่จะควบคุมหรือให้คำนิยามความเป็นผี ทำให้อาจมองได้ว่าผีเป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลักและเรื่องเล่ากระแสหลัก (Official Narrative) ที่พยายามจะลบล้างความเป็นอื่นซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ของผี

บรรณานุกรม :
Pitchayapa Siridetkoon . (2551). A haunting past : the role of ghosts in reflecting Chinese immigrants' identity in Amy Tan's novels.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Pitchayapa Siridetkoon . 2551. "A haunting past : the role of ghosts in reflecting Chinese immigrants' identity in Amy Tan's novels".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Pitchayapa Siridetkoon . "A haunting past : the role of ghosts in reflecting Chinese immigrants' identity in Amy Tan's novels."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
Pitchayapa Siridetkoon . A haunting past : the role of ghosts in reflecting Chinese immigrants' identity in Amy Tan's novels. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.