ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง
นักวิจัย : ปรารถนา พลายมาศ
คำค้น : กรมปศุสัตว์ส่วนกลาง -- ข้าราชการ , กรมปศุสัตว์ -- การบริหาร , เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ , Central Bureau Livestock -- Public officers , Bureau Livestock -- Administration , Information technology--Management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุลนี เทียนไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาถึง 3 ปัจจัยอันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และการยอมรับนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปุสัตว์ส่วนกลาง ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหาข้อสรุปที่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การศึกษาในครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการเก็บข้อมูลได้มาจากการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย โดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า 1. ร้อยละ 90 ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลางมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศสำหรับงานเอกสารทั่วไป และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับการทำงานของตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 2. ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องของอายุและตำแหน่งหน้าที่การงานส่งผลถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ข้าราชการที่อายุมากหรือตำแหน่งหน้าที่การงานสูงจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างจากข้าราชการที่อายุน้อยหรือตำแหน่งอยู่ในระดับปฏิบัติ และข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า 3. สภาพแวดล้อมของกรมปศุสัตว์ส่วนกลางมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ และ 4.ข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลางมีการยอมรับนวัตกรรม ใน 5 ขั้น ดังต่อไปนี้ การรับความรู้ การจูงใจ การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ และการทบทวนการลงมือปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดที่พบมากที่สุด คือ เรื่องของอายุ ข้าราชการส่วนใหญ่ของกรมปศุสัตว์ส่วนกลางมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะมีข้อจำกัดในด้านการเรียนรู้และพัฒนาการใช้ ทำให้ต้องใช้กำลังในการขับเคลื่อนมากกว่าเดิม รองลงมาคือ ข้อจำกัดของสถานที่ที่วางโครงสร้างของสถานที่ทำงานแบบเดิมทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหามีได้หลากหลายแนวทาง ทั้งเชิงนโยบายที่ควรสนับสนุนให้ผู้บริหารมีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นต้นแบบแก่ลูกน้อง เพิ่มงบประมาณในการฝึกอบรม จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติการที่ควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างจริงจังทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ รวมไปถึงควรสร้างแรงจูงใจให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในตำแหน่งทางราชการ

บรรณานุกรม :
ปรารถนา พลายมาศ . (2551). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรารถนา พลายมาศ . 2551. "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรารถนา พลายมาศ . "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ปรารถนา พลายมาศ . การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.