ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟต่อความอยากบุหรี่ในผู้ที่สูบบุหรี่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟต่อความอยากบุหรี่ในผู้ที่สูบบุหรี่
นักวิจัย : ทัศนีย์ ลิมป์สานนท์
คำค้น : การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสสิพ -- การใช้รักษา , คนสูบบุหรี่ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ , Progressive muscle relaxation -- Therapeutic use , Cigarette smokers -- Rehabilitation
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัศมน กัลยาศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35892
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การวิจัยเชิงทดลอง แบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 34 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 17 คน กลุ่มทดลอง 17 คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ Semi-Structured Assessment for Drug Dependence and Alcoholism (SSADDA) 2) แบบทดสอบความอยากเสพสารฉบับดัดแปลงจาก Penn Alcohol Craving Scale (PACS) 3) แบบวัดความรู้สึก Visual Analog Scale (VAS) 4) เครื่องวัดระดับสัญญาณชีพอัตโนมัติ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บุหรี่ เปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้ chi-square และ independent-samples T test ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนและหลัง การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟ และการอ่านหนังสือพิมพ์ ต่อความอยากบุหรี่ ความรู้สึก 9 ด้าน และระดับสัญญาณชีพด้วยสถิติ Paired-Samples T test และ Wilcoxon signed-rank test และผลการเปรียบเทียบระหว่างการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟและการอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยสถิติ non-Parametric Mann-Whitney test และ ANCOVA โดยทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่สิงหาคม - พฤศจิกายน 2555 พบว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟสามารถลดความอยากสูบบุหรี่ ความรู้สึกถูกกระตุ้น ความรู้สึกกังวล ความรู้สึกหิว ความรู้สึกแย่ ความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ และ ความดันโลหิตซิสโตลิก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และพบว่า ความอยากสูบบุหรี่ ความรู้สึกถูกกระตุ้น ความรู้สึกกังวล ความรู้สึกหิว ความรู้สึกแย่ ความดันโลหิตซิสโตลิก และความดันโลหิตไดแอสโตลิก ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 หลังการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟ

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ ลิมป์สานนท์ . (2555). ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟต่อความอยากบุหรี่ในผู้ที่สูบบุหรี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ ลิมป์สานนท์ . 2555. "ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟต่อความอยากบุหรี่ในผู้ที่สูบบุหรี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ ลิมป์สานนท์ . "ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟต่อความอยากบุหรี่ในผู้ที่สูบบุหรี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ทัศนีย์ ลิมป์สานนท์ . ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟต่อความอยากบุหรี่ในผู้ที่สูบบุหรี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.