ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
นักวิจัย : สมชัย อุ่นแก้ว
คำค้น : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน , ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ศตวรรษที่ 21 , ไทย -- ความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ , ไทย -- ประวัติศาสตร์ทหาร -- ศตวรรษที่ 21 , จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย , จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ศตวรรษที่ 21 , จีน -- ความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ , จีน -- ประวัติศาสตร์ทหาร -- ศตวรรษที่ 21 , International relations , Thailand -- Foreign relations -- China , Thailand -- Foreign relations -- 21st century , Thailand -- Military relations , Thailand -- History, Military -- 21st century , China -- Foreign relations -- Thailand , China -- Foreign relations -- 21st century , China -- Military relations , China -- History, Military -- 21st century
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรชาติ บำรุงสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ไทยร่วมมือทางทหารกับจีนหลังยุคสงครามเย็น จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 โดยใช้แนวคิด Security Complex ของ Barry Buzan ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของปัญหาความมั่นคงหลังยุคสงครามเย็นทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้ไทยขยายความร่วมมือทางการทหารกับจีนมากขึ้น สำหรับปัญหาความมั่นคงภายใน ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจที่ไทยประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 มิติทางการเมือง ได้แก่ การรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ทำให้รัฐบาลต้องแสวงหาความชอบธรรมทางการเมืองจากมหาอำนาจ และมิติทางทหาร คือ การร่วมมือทางทหารกับจีนได้ช่วยสร้างความมั่นคงทางทหารให้ไทย ด้วยการสร้างอุตสาหกรรมทางทหารภายในประเทศ ส่วนปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหลังยุคสงครามเย็นที่ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความคุกคามรูปแบบใหม่ ได้แก่ การก่อการร้าย โจรสลัด ทำให้ไทยสามารถอาศัยประเด็นปัญหาดังกล่าวสร้างความร่วมมือได้กับทั้งสหรัฐฯและจีนไปพร้อมกัน ขณะเดียวกัน บทบาทของจีนต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีมากขึ้นหลังยุคสงครามเย็น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง ทำให้ไทยมองเห็นโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือจากจีน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในอนาคต

บรรณานุกรม :
สมชัย อุ่นแก้ว . (2554). ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชัย อุ่นแก้ว . 2554. "ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชัย อุ่นแก้ว . "ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สมชัย อุ่นแก้ว . ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.