ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สรัล ราชซ้าย
คำค้น : กรุงเทพมหานคร , การคลัง -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การคลัง -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การจัดการ , การบริหารความเสี่ยง , กรุงเทพฯ -- การจัดสรรเงินและรายจ่าย , Bangkok Metropolitan Authority , Finance, Public -- Thailand -- Bangkok , Finance, Public -- Thailand -- Bangkok -- Management , Risk management , Bangkok -- Appropriations and expenditures
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จรัส สุวรรณมาลา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35753
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลัง และการจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 ผู้วิจัยได้จัดเก็บสถิติทางการคลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานคร และสำรวจทัศนคติเกี่ยวการรับรู้และการจัดการความเสี่ยงทางการคลังของผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 125 ราย ผลการศึกษาพบว่ากรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงทางการคลังอยู่ในระดับต่ำ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการบริหารสภาพคล่อง การควบคุมดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการบริหารหนี้และภาระผูกพันทางการคลังระยะยาว ความเสี่ยงทางการคลังที่น่าจะเห็นได้ชัดเจนคือ แหล่งรายได้ที่แปรปรวนค่อนข้างสูง ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาวะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของกรุงเทพมหานครมีความผันผวนและควบคุมได้ยากขึ้น กรุงเทพมหานครพึ่งพาแหล่งรายได้ที่จัดเก็บโดยหน่วยงานภายนอกในสัดส่วนที่สูง แหล่งรายได้ดังกล่าวนี้มีความผันผวนสูง ในขณะที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถควบคุมหรือดำเนินการใดๆ ได้ เพราะเป็นหน่วยรับจัดสรรรายได้เท่านั้น สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารรายจ่ายที่ขาดประสิทธิภาพ ทำให้มีเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีในสัดส่วนที่สูง และยากต่อการควบคุมดุลการเงินการคลังให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในส่วนของการจัดการความเสี่ยงทางการคลังนั้น พบว่า กรุงเทพมหานครมีระบบการจัดการความเสี่ยงทางการคลังเพียงบางส่วน อย่างไรก็ตาม ด้วยความตระหนักต่อสภาวะความเสี่ยงทางการคลังดังกล่าวของทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร จึงได้เริ่มดำเนินการวางแผนกาจัดการความเสี่ยงทางการคลังอย่างเป็นทางการ หากกรุงเทพมหานครได้นำแผนฯ ไปดำเนินการให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ ก็จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงทางการคลังในอนาคตได้

บรรณานุกรม :
สรัล ราชซ้าย . (2554). การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรัล ราชซ้าย . 2554. "การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรัล ราชซ้าย . "การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สรัล ราชซ้าย . การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.