ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดบางส่วนด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดบางส่วนด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย
นักวิจัย : ทศพร ประเสริฐศรี
คำค้น : ไฟไนต์เอลิเมนต์ , กำลังวัสดุ , คอนกรีต , โพลิเมอร์ , Finite element method , Strength of materials , Concrete , Polymers
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัครวัชร เล่นวารี , จรูญ รุ่งอมรรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36595
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

งานวิจัยนี้นำเสนอแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สามมิติเพื่อทำนายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงอัดและหน่วยการหดตัวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใย โดยทำการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจำลองกับผลทดสอบที่ผ่านมา โดยแบบจำลองได้ใช้ในการศึกษาผลกระทบของตัวแปรต่างๆต่อประสิทธิผลการโอบรัดในด้านกำลังและความเหนียวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัด โดยพบว่าหน่วยการยืดตัวประลัยของแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยมีผลต่อประสิทธิผลการโอบรัดในด้านกำลังและความเหนียวมากที่สุด รองลงมาคือความหนาของแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใย โมดูลัสยืดหยุ่นของแผ่น พอลิเมอร์เสริมเส้นใย และหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีตที่ไม่ถูกโอบรัด ตามลำดับ ในกรณีการโอบรัดบางส่วน (2 3 4 และ 5 แถบ) พบว่า รูปแบบการโอบรัดที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้ระยะห่างระหว่างแถบที่แถบน้อยที่สุด (5 แถบ) ซึ่งในกรณีนี้ การเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงอัดเนื่องจากการโอบรัดจะเป็นสัดส่วนกับปริมาณของแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใย

บรรณานุกรม :
ทศพร ประเสริฐศรี . (2555). การวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดบางส่วนด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทศพร ประเสริฐศรี . 2555. "การวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดบางส่วนด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทศพร ประเสริฐศรี . "การวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดบางส่วนด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ทศพร ประเสริฐศรี . การวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดบางส่วนด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.