ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : ชฎาวัลย์ รุณเลิศ
คำค้น : การวางแผนหลักสูตร , การพยาบาล -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปทีป เมธาคุณวุฒิ , อำพล จินดาวัฒนะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14619
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนสาขาการพยาบาลและสาขาสารสนเทศเพื่อการจัดการทางสุขภาพ พัฒนารูปแบบการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศเพื่อการจัดการทางสุขภาพ และนำเสนอกลไกการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาฯ กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มผู้อำนวยการจำนวน 83 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั้ง 19 เขตจำนวน 96 คน ในการสำรวจความต้องการกำลังคน กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามการวิจัยอนาคตเดลฟายแบบปรับปรุง (modified Delphi Technique) จำนวน 29 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความสอดคล้องโดยการหาค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานและฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คนตรวจร่างหลักสูตรและกลไกการจัดการหลักสูตรฯ จำนวน 6 คน ซึ่งนำเสนอโดยเทคนิควงล้อนาคต (Future Wheels) ผลการวิจัยพบว่า 1.ความต้องการกำลังคนสาขาการพยาบาลและสาขาสารสนเทศเพื่อการจัดการทางสุขภาพ ในกลุ่มผู้อำนวยการมีความต้องการกำลังคนคิดเป็นร้อยละ 91.6 เหตุผลคือต้องการผู้ที่มีความสามารถดูแลงานด้านสุขภาพได้ทั้งระบบ เป็นศูนย์กลางการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ในเชิงลึก ประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพมีความต้องการกำลังคนคิดเป็นร้อยละ 97.9 เหตุผลคือต้องการบุคลากรที่มาวิเคราะห์ผลงานและวางแผนการจัดบริการเพื่อการตัดสินใจโดยมีพื้นฐานจากข้อมูลบริการและการบริหารทรัพยากร รูปแบบการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาฯ ด้านลักษณะหลักสูตรเป็นการจัดการของหลักสูตรที่ร่วมกันของทั้ง 2 หลักสูตรระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสารสนเทศเพื่อการจัดการทางสุขภาพ 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบเต็มเวลาและนอกเวลาราชการจำนวน 5 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 219 หน่วยกิตโดยเรียนสาขาพยาบาลควบคู่ไปกับสาขาสารสนเทศเพื่อการจัดการทางสุขภาพ การบริหารหลักสูตรมีดังนี้ (1) การจัดการด้านนโยบายควรเป็นหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขควรผลิตร่วมกับมหาวิทยาลัย (2) การจัดการด้านองค์กรเป็นหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั้ง 2 สาขาควรเป็นวิชาเอกคู่ (3) การจัดการด้านกระบวนการมีการวางแผนร่วมกันของคณะกรรมการทั้ง 2 สาขา (4) การจัดการด้านทรัพยากรทางด้านบุคคลมีอาจารย์ประจำทั้ง 2 สาขาวิชา (5) การจัดการด้านอาคารสถานที่ต้องวางแผนเพื่อการใช้ร่วมกันระหว่าง 2 สาขาวิชา (6) การจัดการด้านงบประมาณมีการจัดทำแผนระยะยาวเป็นเวลา10 ปี 3. กลไกการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาฯ นำเสนอเป็นวงล้ออนาคต 2 ระดับของผู้บริหาร ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับนโยบายเสนอ 4 วงล้ออนาคตคือ 1) การขอความเห็นชอบเสนอโครงการต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเสนอเป็นนโยบายระดับชาติ 2) การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตร 3) การจัดทำโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนด้านสารสนเทศ 4) การวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำหรับกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารระดับวิทยาลัยและอาจารย์เสนอ 4 วงล้ออนาคต คือ 1) การทำแผนความร่วมมือระดับสถาบัน 2) ทำแผนประชาสัมพันธ์ 3) เตรียมความพร้อมหลักสูตร ด้านอาจารย์และบุคลากร 4) การจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

บรรณานุกรม :
ชฎาวัลย์ รุณเลิศ . (2550). การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชฎาวัลย์ รุณเลิศ . 2550. "การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชฎาวัลย์ รุณเลิศ . "การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ชฎาวัลย์ รุณเลิศ . การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.