ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนู
นักวิจัย : ยศธนา เสน่หา
คำค้น : การกำหนดงานการผลิต , การวางแผนการผลิต , อุตสาหกรรมสิ่งทอ , ผ้าขนหนู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทนา จันทโร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14503
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการวางแผนการผลิตของอุตสาหกรรมทอผ้า พร้อมทั้งประยุกต์ใช้วิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ ด้านการจัดตารางการผลิต การวางแผนการผลิต และการใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนการผลิต ในการวิจัยได้ใช้โรงงานทอผ้าเป็นโรงงานกรณีศึกษา โดยมุ่งหวังว่าผลจากการศึกษาครั้งนี้จะได้ใช้เป็นประโยชน์แก่โรงงานอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักที่พบในปัจจุบันของโรงงาน ได้แก่ ปัญหาการขาดการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาสินค้าคงคลังมากเกินความจำเป็น และปัญหาการส่งมอบสินค้าล่าช้า จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทางผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดังนี้ 1. การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการในการลดปริมาณสินค้าคงคลัง 2. การปรับปรุงระบบการวางแผนการผลิต 3. การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการผลิต หลังการปรับปรุงตามวิธีการที่เสนอแนะได้ผลจากการทดสอบกับข้อมูลจริงของโรงงาน พบว่าทำให้การวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเกณฑ์ในการประเมินเปรียบเทียบวิธีการจัดตารางการผลิตที่พัฒนา ขึ้นกับวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 4 เกณฑ์ ได้แก่ 1. เวลาไหลเฉลี่ยของงาน ค่าเวลาไหลเฉลี่ยของงานของกลุ่มผ้าเช็ดหน้า มีค่าลดลง 33.8% และของกลุ่มที่ไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้ามีค่าลดลง 32.4% 2. เวลางานล่าช้าเฉลี่ย ในกลุ่มผ้าเช็ดหน้ามีค่าเวลางานล่าช้าเฉลี่ยลดลง 41.2% และกลุ่มที่ไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้า มีค่าลดลง 70.9% 3. สินค้าระหว่างกระบวนการ กระบวนการฟอกย้อมลดลง 36.5% กระบวนการทอลดลง 13.9% และกระบวนการเตรียมการลดลง 10.7% 4. ปริมาณสินค้าคงคลังในแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดเท้า ผ้าห่ม มีค่าลดลง ดังนั้นสรุปได้ว่า วิธีการวางแผนการผลิตที่พัฒนาขึ้นทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นจากวิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน และเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนการผลิต ซึ่งผู้บริหารของโรงงานตัวอย่าง สามารถนำวิธีการไปใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
ยศธนา เสน่หา . (2549). การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยศธนา เสน่หา . 2549. "การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยศธนา เสน่หา . "การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ยศธนา เสน่หา . การจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทอผ้า : ผ้าขนหนู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.